A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych

V EDYCJA 2024/2025

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Jacek Maślankowski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 22 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Staż pracy w placówce medycznej lub innej, w której stosowana jest psychoterapia
(do 10 pkt)

5) Rozmowa Kwalifikacyjna (do 15 pkt)

6) Praca terapeutyczna własna (do 10 pkt)

Minimalna wymagana liczba punktów w procesie rekrutacyjnym to 25 pkt.

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowy rekrutacyjne dla V Naboru odbędą się stacjonarnie 1-3 lipca 2024 r.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

8 000,00 zł / semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

4-6.10.2024 r.

Rekrutacja:

1 maja – 30 czerwca 2024 r.

IV EDYCJA 2023/2024

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Jacek Maślankowski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 22 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Staż pracy w placówce medycznej lub innej, w której stosowana jest psychoterapia
(do 10 pkt)

5) Rozmowa Kwalifikacyjna (do 15 pkt)

6) Praca terapeutyczna własna (do 10 pkt)

Minimalna wymagana liczba punktów w procesie rekrutacyjnym to 25 pkt.

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

7 – 9 sierpnia 2023 r. w godzinach 8 – 14 w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Psychiatrycznego im. J. Babińskiego w Łodzi, Oddział F, ul. Aleksandrowska 159, Łódź. Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej, obecność obowiązkowa.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

8 000,00 zł / semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Wrzesień 2023r.

Rekrutacja:

czerwiec-lipiec 2023r.

III EDYCJA 2022/2023

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Jacek Maślankowski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 22 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Staż pracy w placówce medycznej lub innej, w której stosowana jest psychoterapia
(do 5 pkt)

5) Rozmowa Kwalifikacyjna (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

6 000,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Wrzesień 2022r.

Rekrutacja:

kwiecień- 15 sierpień 2022r.

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Jacek Maślankowski – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 22 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Staż pracy w placówce medycznej lub innej, w której stosowana jest psychoterapia
(do 5 pkt)

5) Rozmowa Kwalifikacyjna (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

6000,00 zł / semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Wrzesień 2022r.

Rekrutacja:

kwiecien-15 sierpień 2022 r.

II EDYCJA 2021/2022

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Wiesława Andrzejczak – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Staż pracy w placówce medycznej lub innej, w której stosowana jest psychoterapia
(do 5 pkt)

5) Rozmowa Kwalifikacyjna (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

5 500,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Wrzesień 2021r.

Rekrutacja:

kwiecień-sierpień 2021r.

I EDYCJA 2020/2021

WAŻNY KOMUNIKAT – ZAJĘCIA W FORMIE ON-LINE

Wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. oraz decyzjami zawartymi w Komunikacie Rektora UMED z dnia 16 października 2020 r.,

wprowadzamy zmiany w realizacji programu Studiów Podyplomowych „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” polegające na czasowym zdalnym prowadzeniu wykładów, ponadto przesunięciu rozpoczęcia self expierence oraz ćwiczeń z zakresu procesu psychoterapeutycznego na następny rok. W trosce o Państwa bezpieczeństwo i właściwą wartość w przestrzeni doświadczeń własnych w ramach self nie decydujemy się na otwarcie tego procesu w formie online. Analogicznie zajęcia z procesu psychoterapeutycznego oparte na wymiarze procesu grupowego powinny być rozpoczęte w formie bezpośredniego kontaktu.

Zawartość merytoryczna programu studiów nie zostaje naruszona a o poczynionych zmianach w układzie programowym oraz technicznych warunkach uczestnictwa w zajęciach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Kierownik Studiów
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROGRAMU STUDIÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uruchomiło nowy kierunek „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” przygotowujący słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dorosłych w jednostkach służby zdrowia. Studia wpisują się w obszar dydaktyczny UMED Łódź, uzupełniając lukę w kontekście zintegrowanego leczenia psychiatryczno-psychoterapeutycznego. Uznajemy dotychczasowy dorobek w kształceniu psychoterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które to doświadczenie stały się wzorem do tworzenia programu studiów.

Zaangażowaliśmy specjalistów z doświadczeniem dydaktycznym i klinicznym, uznanych w środowisku polskiej psychoterapii. Szkolenie z zakresu psychoterapii ze względu na swoją specyfikę obejmującą wymiar kształcenia teoretycznego, praktycznego i kształtowania właściwych postaw interpersonalno-społecznych, wymaga również udziału w wyjątkowych zajęciach tzw. self expierence, które służą osobistemu wglądowi w wewnętrzne treści konfliktowe każdego uczestnika – zajęcia te prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie trwa cztery lata i obejmuje łącznie ponad 1400 godzin szkoleniowych. Konstrukcja dydaktyki leczenia psychoterapeutycznego oparta jest na metodzie psychodynamicznej i wynikającej stąd konceptualizacji pacjenta, umożliwia zyskanie kompetencji do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń: nerwicowych, osobowości, nastroju, dysfunkcji seksualnych, uzależnień, zaburzeń behawioralnych oraz ze spektrum psychotycznego. Po drugim roku szkolenia uczestnicy zyskują możliwość prowadzenia psychoterapii, ich praca poddana jest cyklicznej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów w ramach zajęć. Blokiem uzupełniającym są zajęcia kształcące umiejętności prowadzenia psychoterapii rodzin i par oraz umożliwiające rozumienie innych modalności psychoterapeutycznych: terapia psychoanalityczna, systemowa, poznawczo-behawioralna, schematy Younga, humanistyczna, integracyjna. Istotnym elementem studiów jest kształtowanie umiejętności współpracy z personelem medycznym, rozumienie potrzeby integrowania diagnozy nozologicznej i psychoterapeutycznej a tym samym zdolności do tworzenia i realizacji spójnego planu psychiatryczno-psychoterapeutycznego leczenia.

Kierownictwo Studiów:

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Piotr Gałecki, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii

Kierownik merytoryczny: mgr Wiesława Andrzejczak – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kierownik administracyjny: dr n. o zdr. Małgorzata Gałecka, Kierownik Zakładu Psychoterapii UM w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

mgr Wiesława Andrzejczak – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 4. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 6. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

5 500,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Listopad 2020 r.

Rekrutacja:

 • maj – wrzesień 2020 rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do CKP
 • I połowa października 2020 komisja kwalifikacyjna, wyniki rekrutacji oraz dostarczanie decyzji
 • II połowa października 2020 podpisywanie i dostarczanie umów do CKP przez słuchaczy

Ważne terminy:

 • 14.10.2020 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej
 • 19-20.10.2020 r. – dostarczanie e-mailowo zaświadczeń dla słuchaczy wraz z umową
 • 30.10.2020 r. – zwrot podpisanych przez słuchaczy umów
 • 30.10.2020 r. – termin wpłaty za I semestr
 • 6-8.11.2020 r. – planowany termin I zjazdu

 • Wszystkim osobom zakwalifikowanym na studia, przypominamy:

1. Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych, zwaną dalej „opłatą za studia podyplomowe”, w wysokości 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych), z zgodnie zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może zostać zapłacona w całości, jednorazowo – niezwłocznie po zawarciu umowy, lub w równych ratach semestralnych, w wysokości 5500 zł każda (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), wnoszonych nie później niż do dnia:

1) 30.10.2020 r. – za semestr zimowy;

2) 05.02.2021 r. – za semestr letni;

3) 31.08.2021 r. – za semestr zimowy;

4) 31.01.2022 r. – za semestr letni;

5) 31.08.2022 r. – za semestr zimowy;

6) 31.01.2023 r. – za semestr letni;

7) 31.08.2023 r. – za semestr zimowy;

8) 31.01.2024 r. – za semestr letni.


 • Dane do przelewu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; Al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź; nr konta: 28 1050 0099 6373 0000 0000 0001 z dopiskiem:
  imię i nazwisko oraz nazwa studiów Psychoterapia Kliniczna
 • W przypadku potrzeby wystawienia faktury, proszę o podanie danych odbiorcy wraz z nr NIP i przesłanie informacji na adres:
  aneta.snycerska@umed.lodz.pl, a w tytule przelewu napisać: FAKTURA.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
CKP prowadzi listę osób zainteresowanych.
Napisz do Nas:

Podziel się

Nasi Partnerzy