A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Qualified Person

IV edycja 2022/2023 - Rekrutacja

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela), 100% on-line.

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
 4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności- jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

5) Staż pracy w przemyśle farmaceutycznym – jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Koszt studiów:

3750 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2022r.

III edycja 2021/2022

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela), 100% on-line.

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
 4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności- jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

5) Staż pracy w przemyśle farmaceutycznym – jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Koszt studiów:

3750 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2021r.

II edycja 2020/2021

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela).

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

 1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
 4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Koszt studiów:

3750 zł/semestr

Ważne terminy:

 • 28.09.2020 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej
 • 29-30.09.2020 r. – dostarczanie e-mailowo zaświadczeń dla słuchaczy wraz z umową
 • 14.10.2020 r. – zwrot podpisanych przez słuchaczy umów
 • 14.10.2020 r. – termin wpłaty za I semestr
 • 24-25.10.2020 r. – planowany termin I zjazdu
 • Wszystkim osobom zakwalifikowanym do II edycji studiów QP, przypominamy:

1. Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych, zwaną dalej „opłatą za studia podyplomowe dla Osoby Wykwalifikowanej”, w wysokości 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), zgodnie z zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może zostać zapłacona w całości, jednorazowo – niezwłocznie po zawarciu umowy, lub w równych ratach semestralnych, w wysokości 3750 zł każda (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), wnoszonych nie później niż do dnia:

1) 14.10.2020 r. – za semestr zimowy;

2) 10.02.2021 r. – za semestr letni.

 • Dane do przelewu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; Al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź; nr konta: 94 1050 0099 6372 1111 1111 1111 z dopiskiem: imię i nazwisko oraz nazwa studiów QP
 • W przypadku potrzeby wystawienia faktury, proszę o podanie danych odbiorcy wraz z nr NIP i przesłanie informacji na adres:                                                       aneta.snycerska@umed.lodz.pl, a w tytule przelewu napisać: FAKTURA.
Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do Nas:
Podziel się

Nasi Partnerzy