A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Qualified Person

VI edycja 2024/2025

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela), 100% on-line.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Forma zajęć to wykłady, seminaria i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
  2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”
  4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności- jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

5) Staż pracy w przemyśle farmaceutycznym – jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Koszt studiów:

3800 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2024 r.

Rekrutacja:

maj – czerwiec 2024 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż po zakończeniu studiów podyplomowych podczas składania dokumentów do GIF, w myśl Art. 48. [Wymagania na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej oraz jej obowiązki] ustawy o prawie farmaceutycznym, należy spełniać następujące warunki:

1.

Osobą Wykwalifikowaną może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 1 pkt 2 lub 3 lub ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 78 , uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych lub weterynaryjnych;

2)

zdobyła wiedzę i umiejętności co najmniej w zakresie następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji;

3)

posiada co najmniej dwuletni staż pracy u wytwórcy lub importera produktu leczniczego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1, lub zgodę, o której mowa w art. 38a ust. 1, obejmujący przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych koniecznych do zapewnienia jakości produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu;

4)

włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3.

2.

Tytuł zawodowy magistra farmacji poświadcza spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. Osoby nieposiadające tego tytułu, legitymujące się wykształceniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowo przedstawiają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 79  :

1)

suplement do dyplomu;

2)

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni medycznych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

V edycja 2023/2024

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela), 100% on-line.

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
  2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”
  4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Uwaga!

Szanowni Państwo, po weryfikacji dokumentacji, informujemy, iż w rekrutacji na V edycję Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – QUALIFIED PERSON, tylko osoby, które pełnią czynności Osoby wykwalifikowanej mają szansę zostać zakwalifikowane. Warunkiem koniecznym jest przedłożenie zaświadczenia od pracodawcy o pełnieniu obecnie w/w funkcji.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4) Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności- jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

5) Staż pracy w przemyśle farmaceutycznym – jeśli kandydat posiada (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Koszt studiów:

3800 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2023 r.

Rekrutacja:

maj – czerwiec 2023 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż po zakończeniu studiów podyplomowych podczas składania dokumentów do GIF, w myśl Art. 48. [Wymagania na stanowisku Osoby Wykwalifikowanej oraz jej obowiązki] ustawy o prawie farmaceutycznym, należy spełniać następujące warunki:

1.

Osobą Wykwalifikowaną może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 1 pkt 2 lub 3 lub ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 78 , uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych lub weterynaryjnych;

2)

zdobyła wiedzę i umiejętności co najmniej w zakresie następujących przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji;

3)

posiada co najmniej dwuletni staż pracy u wytwórcy lub importera produktu leczniczego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1, lub zgodę, o której mowa w art. 38a ust. 1, obejmujący przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych koniecznych do zapewnienia jakości produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu;

4)

włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do pełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3.

2.

Tytuł zawodowy magistra farmacji poświadcza spełnianie warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. Osoby nieposiadające tego tytułu, legitymujące się wykształceniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowo przedstawiają, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 79  :

1)

suplement do dyplomu;

2)

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni medycznych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy i umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Podziel się

Nasi Partnerzy