A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości i innych chorób przewlekłych

II Edycja

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności o cukrzycy i chorobach współistniejących oraz innych chorobach przewlekłych. Słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przedsięwzięć profilaktycznych, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania i wprowadzania w życie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachowania przez chorego właściwej kondycji psychofizycznej po usłyszeniu diagnozy.

Słuchacz uzyska wiedzę niezbędną do wspierania, w procesie leczenia, działań lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, lekarza pediatry, a także pacjentów z chorobami przewlekłymi w społeczności lokalnej, środowisku pracy, nauczania i edukacji.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej  studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, prawo, prawo i administracja.

Studia są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym.

Kierownik studiów

mgr Barbara Kucharska

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz eksperci i specjaliści w zakresie diabetologii i innych chorób przewidzianych w programie studiów.

Organizacja zajęć:

  • Studia trwają 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Łączna liczba godzin zajęć:

250 godz.

Forma zajęć:

Wykłady, seminaria, ćwiczenia

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);

2) złożyła następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis

c) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych – jeśli kandydat takie dokumenty posiada,

d) zaświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada,

e) wykaz publikacji i dorobek naukowy – jeśli kandydat posiada;

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Koszt studiów:

4 800,00 zł. / semestr

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

1) zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 34 punktów ECTS;

2) egzamin testowy sprawdzający wiedzę objętą programem studiów;

3) przygotowanie i przedstawienie materiałów edukacyjnych i szkolenia adresowanego do chorego pacjenta na cukrzycę lub zespół metaboliczny (temat szkolenia wybrany przez słuchacza spośród pozycji przygotowanych przez kierownika merytorycznego).

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2024 r.

Rekrutacja:

maj-czerwiec 2024 r.

I EDYCJA

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności o cukrzycy i chorobach współistniejących oraz innych chorobach przewlekłych. Słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przedsięwzięć profilaktycznych, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania i wprowadzania w życie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachowania przez chorego właściwej kondycji psychofizycznej po usłyszeniu diagnozy.

Słuchacz uzyska wiedzę niezbędną do wspierania, w procesie leczenia, działań lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, lekarza pediatry, a także pacjentów z chorobami przewlekłymi w społeczności lokalnej, środowisku pracy, nauczania i edukacji.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej  studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne, prawo, prawo i administracja.

Studia są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym.

Kierownik studiów

mgr Barbara Kucharska

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz eksperci i specjaliści w zakresie diabetologii i innych chorób przewidzianych w programie studiów.

Organizacja zajęć:

  • Studia trwają 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela),

Łączna liczba godzin zajęć:

 248 godz.

Forma zajęć:

Wykłady, seminaria, warsztaty, ćwiczenia

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);

2) złożyła następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis

c) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych – jeśli kandydat takie dokumenty posiada,

d) zaświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada,

e) wykaz publikacji i dorobek naukowy – jeśli kandydat posiada;

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

1) zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 38 punktów ECTS;

2) egzamin testowy sprawdzający wiedzę objętą programem studiów;

3) przygotowanie i przedstawienie materiałów edukacyjnych i szkolenia adresowanego do chorego pacjenta na cukrzycę lub zespół metaboliczny (temat szkolenia wybrany przez słuchacza spośród pozycji przygotowanych przez kierownika merytorycznego).

Koszt studiów:

3 750,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2021r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:
Podziel się

Nasi Partnerzy