A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Telemedycyna i teleopieka – prawne aspekty

Informacje ogólne:

Głównym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z formalnymi zasadami organizacji, udzielania, refundacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych realizowanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Celem uczestnictwa w studiach jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu, a także eliminowanie odpowiedzialności podmiotów udzielających tego rodzaju świadczeń za potencjalne szkody majątkowe i niemajątkowe. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie kształcenia podyplomowego stanowią podstawę efektywnego i zgodnego z prawem udzielania świadczeń, ich organizacji, rozliczania w oparciu o środki publiczne i komercyjne, a także ich optymalizacji.

 

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone w szczególności osoby wykonujące zawody medyczne, menedżerowie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz osoby zajmujące się obsługą prawną i administracyjną podmiotów leczniczych, posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, prawa, administracji, zarządzania.

Kierownik studiów:

dr hab. n. o zdrowiu Justyna Król-Całkowska

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjaliści i eksperci zewnętrzni w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego.

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry.
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w systemie spotkań weekendowych (sobota-niedziela), 100% on-line

Łączna liczba godzin zajęć:

260 godzin

Forma zajęć:

Seminaria/ćwiczenia/warsztaty w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe  na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci  studiów);

2) złożyła następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

c) zaświadczenie potwierdzające staż pracy w podmiocie wykonującym działalność  leczniczą lub działalność związaną z ochroną zdrowia (np. NFZ) – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada;

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim   (ocena x 1  do 5pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5pkt)

4) Zaświadczenie potwierdzające staż pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub działalność związaną z ochroną zdrowia  – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zdobyta wiedza będzie weryfikowana poprzez realizację zadań w trakcie ćwiczeń oraz w formie zaliczeń z oceną oraz egzaminu końcowego z oceną – w zależności od decyzji kierownika studiów podyplomowych.

Koszt studiów:

4 800,00 zł /semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2022r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:
Podziel się

Nasi Partnerzy