A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Akademia współczesnego menadżera

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kluczowych kompetencji, umożliwiających zbudowanie i utrzymanie organizacji silnej wewnątrz i odpornej na zewnątrz, w której uwaga skierowana na wyniki równoważy się z uwagą skierowaną na ludzi, a formułowanie strategii w świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Abiguity) i mądre planowanie przekłada się na spójne działanie oraz nieustanne doskonalenie ludzi i procesów.

Studia mają na celu przekazanie konkretnej wiedzy z obszaru biznesu oraz wiedzy o człowieku, która wesprze liderów, menedżerów oraz wszystkie osoby zarządzające w doskonaleniu funkcjonowania jednostki, zespołu i organizacji, jak również korzystania z potencjału ludzi i znajdowania sposobów na pokonywanie przeszkód wynikających z natury człowieka.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia (każdy kierunek jest akceptowany) oraz:

· zarządzają zespołami pracowników w biznesie, jednostkach ochrony zdrowia lub instytucjach publicznych lub

· przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskich.

Kierownik studiów:

dr Marta Czerwiec

Wykładowcy:

Wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i praktycy w dziedzinach analizy, organizacji i zarządzania, projektowania, innowacyjności oraz komunikacji.

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w formie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela).

Łączna liczba godzin:

240 godzin

Forma zajęć:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gry strategiczne, gry symulacyjne.

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe pierwszego stopnia na dowolnym kierunku;

2) złożyła następujące dokumenty:

a) podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,

c) zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji menedżerskich – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada;

spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie co najmniej 32 punktów ECTS.

Zaliczenie końcowe, to opracowanie projektu wdrożeniowego opartego na materiale realizowanym na studiach oraz przygotowanie prezentacji na egzamin końcowy. Rekomendowane jest przygotowanie projektu osadzonego w realiach aktualnego miejsca pracy.


Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do Nas:
agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl
Podziel się

Nasi Partnerzy