A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Nowoczesne projekty badawcze – metodologia, prowadzenie i nadzór badań klinicznych

 • II edycja studiów

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach:

1) moduł kształcenia FIRMA PROWADZĄCA BADANIA KLINICZNE NA ZLECENIE (CONTRACT RESEARCH

ORGANIZATION – CRO):

a) ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH/ KOORDYNATOR (CLINICAL TRIAL ASSISTANT/COORDINATOR),

b) MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH (CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE);

2) moduł kształcenia BADACZ/OŚRODEK:

a) KOORDYNATOR OŚRODKA (CLINICAL SITE COORDINATOR),

b) BADACZ (INVESTIGATOR),

c) PIELĘGNIARKA (STUDY NURSE).

Organizacja zajęć:

Zajęcia w pierwszym semestrze są wspólne dla wszystkich uczestników studiów i poświęcone omówieniu zagadnień teoretycznych, przybliżających obszary badań klinicznych.

Zajęcia w drugim semestrze realizowane są w 2 modułach kształcenia:

1) module CRO, ukierunkowanym na przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach w firmach CRO;

2) module BADACZ/OŚRODEK, przygotowującym słuchaczy do pracy w ośrodkach badawczych.

Po zaliczeniu pierwszego semestru słuchacz decyduje i deklaruje, w którym module kształcenia będzie uczestniczyć. Zakres zagadnień omawianych w obu modułach jest zbliżony, z uwzględnieniem aspektów wynikających z charakterystyki środowiska pracy w firmach CRO lub ośrodkach badawczych (zostaną one przedstawione w szerszej perspektywie, właściwej dla danego modułu).

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne i pokrewne, będących pracownikami firm działających w obszarze ochrony zdrowia, lub przemyśle farmaceutycznym, pracownikami administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia, właścicielami lub kierownikami jednostek ochrony zdrowia lub planujących karierę albo pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji w obszarze badań klinicznych.

Kierownik studiów:

lekarz, dr n. med. Przemysław Magielski

Wykładowcy:

Eksperci z obszaru badań klinicznych, praktycy w dziedzinie projektowania i zarządzania procesami.

Wykładowcy:

 1. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 2. pracownicy międzynarodowych firm CRO,
 3. naukowcy prowadzący projekty badawcze,
 4. pracownicy działów R & D innowacyjnych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych

Organizacja zajeć:

Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co najmniej raz w miesiącu − od piątku do niedzieli. Zajęcia w piątek prowadzone są w formie on-line, zajęcia w soboty i niedziele − w formie hybrydowej.

Wykłady i seminaria odbywają się w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zajęcia praktyczne − w firmie CRO w Bydgoszczy oraz w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Minimalny poziom obecności w 2 semestrze na ćwiczeniach i seminariach, które odbywać się będą w soboty i w niedziele, to 75%.

Zaplanowano 35 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. Minimalny poziom obecności na zajęciach praktycznych to 75%.

Łączna liczba godzin zajęć:

204 godziny

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia, seminaria, praca własna, praktyki.

Liczba miejsc:

Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia studiów – 28 osób

Warunki rekrutacji na studia:

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

1) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
2) złożyła następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
 • dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
 • pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (program studiów przewiduje zajęcia prowadzone w języku angielskim),
 • wykaz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach lub innych aktywnościach w obszarze badań klinicznych, w tym certyfikat ICH-GCP − jeśli kandydat takie certyfikaty posiada;

3) spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:

 1. pierwszy etap rekrutacji obejmuje weryfikację dokumentów złożonych przez kandydatów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia;
 2. w drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w formie on-line. Do rozmowy zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji. Rozmowy on-line odbywać się będą w sierpniu/wrześniu 2024

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

 1. egzaminy (dwa egzaminy kończące sesje – jeden po każdym semestrze) i zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;
 2. zaliczenie części praktycznej w semestrze II – udział w zajęciach na poziomie nie mniejszym niż 75%.

Koszt studiów:

4 500,00 zł/ semestr

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

1) Ocena na dyplomie (ocena x 1 pkt)

2) Udokumentowane doświadczenie w branży badań klinicznych (do 3pkt)

3) Certyfikat ICH-GCP (1 pkt)

4) inne udokumentowane szkolenia w obszarze nauki, R&D i/lub umiejętności miękkich (do 3 pkt)

5) Rozmowa kwalifikacyjna – drugi etap; w zakresie: wiedza doświadczenie, motywacja (do 3 pkt)

Łączna liczba uzyskanych punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2024 r.

Rekrutacja:

maj – czerwiec 2024 r.

 • I edycja studiów

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach:

1) moduł kształcenia FIRMA PROWADZĄCA BADANIA KLINICZNE NA ZLECENIE (CONTRACT RESEARCH

ORGANIZATION – CRO):

a) ASYSTENT BADAŃ KLINICZNYCH/ KOORDYNATOR (CLINICAL TRIAL ASSISTANT/COORDINATOR),

b) MONITOR BADAŃ KLINICZNYCH (CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE);

2) moduł kształcenia BADACZ/OŚRODEK:

a) KOORDYNATOR OŚRODKA (CLINICAL SITE COORDINATOR),

b) BADACZ (INVESTIGATOR),

c) PIELĘGNIARKA (STUDY NURSE).

Organizacja zajęć:

Zajęcia w pierwszym semestrze są wspólne dla wszystkich uczestników studiów i poświęcone omówieniu zagadnień teoretycznych, przybliżających obszary badań klinicznych.

Zajęcia w drugim semestrze realizowane są w 2 modułach kształcenia:

1) module CRO, ukierunkowanym na przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach w firmach CRO;

2) module BADACZ/OŚRODEK, przygotowującym słuchaczy do pracy w ośrodkach badawczych.

Po zaliczeniu pierwszego semestru słuchacz decyduje i deklaruje, w którym module kształcenia będzie uczestniczyć. Zakres zagadnień omawianych w obu modułach jest zbliżony, z uwzględnieniem aspektów wynikających z charakterystyki środowiska pracy w firmach CRO lub ośrodkach badawczych (zostaną one przedstawione w szerszej perspektywie, właściwej dla danego modułu).

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne i pokrewne, będących pracownikami firm działających w obszarze ochrony zdrowia, lub przemyśle farmaceutycznym, pracownikami administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia, właścicielami lub kierownikami jednostek ochrony zdrowia lub planujących karierę albo pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji w obszarze badań klinicznych.

Kierownik studiów:

lekarz, dr n. med. Przemysław Magielski

Wykładowcy:

Eksperci z obszaru badań klinicznych, praktycy w dziedzinie projektowania i zarządzania procesami.

Wykładowcy:

 1. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 2. pracownicy międzynarodowych firm CRO,
 3. naukowcy prowadzący projekty badawcze,
 4. pracownicy działów R & D innowacyjnych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych

Organizacja zajeć:

Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się co najmniej raz w miesiącu − od piątku do niedzieli. Zajęcia w piątek prowadzone są w formie on-line, zajęcia w soboty i niedziele −
w formie hybrydowej.

Wykłady i seminaria odbywają się w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zajęcia praktyczne − w firmie CRO w Bydgoszczy oraz w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Minimalny poziom obecności w 2 semestrze na ćwiczeniach i seminariach, które odbywać się będą w soboty i w niedziele, to 75%.

Zaplanowano 35 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych (5 dni po 7 godzin). Minimalny poziom obecności na zajęciach praktycznych, to 75%.

Łączna liczba godzin zajęć

182 godziny

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia, seminaria, praca własna, praktyki.

Liczba miejsc

Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia studiów – 28 osób

Warunki rekrutacji na studia

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która:

1) ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
2) złożyła następujące dokumenty:

 • podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
 • dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
 • pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (program studiów przewiduje zajęcia prowadzone w języku angielskim),
 • wykaz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach lub innych aktywnościach w obszarze badań klinicznych, w tym certyfikat ICH-GCP − jeśli kandydat takie certyfikaty posiada;

3) spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:

 1. pierwszy etap rekrutacji obejmuje weryfikację dokumentów złożonych przez kandydatów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji uprawniających do ubiegania się o przyjęcie
  na studia;
 2. w drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna w formie on-line. Do rozmowy zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

 1. egzaminy (dwa egzaminy kończące sesje – jeden po każdym semestrze) i zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;
 2. zaliczenie części praktycznej w semestrze II – udział w zajęciach na poziomie  nie mniejszym niż 75%.

Koszt studiów

4 500,00 zł/ semestr

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*

1) Ocena na dyplomie (ocena x 1 pkt)

2) Udokumentowane doświadczenie w branży badań klinicznych (do 3pkt)

3) Certyfikat ICH-GCP (1 pkt)

4) inne udokumentowane szkolenia (do 3 pkt)

5) Rozmowa kwalifikacyjna – drugi etap; w zakresie: wiedza doświadczenie, motywacja (do 3 pkt)

Łączna liczba uzyskanych punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin uruchomienia studiów

październik 2022 r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2022 r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?

Napisz do nas:

Podziel się

Nasi Partnerzy