A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Entrepreneurial Education in Digital Health (Przedsiębiorczość w obszarze zdrowia cyfrowego)

ENG

 

General information:

The studies include knowledge and practical skills in the field of innovative solutions at the intersection of health and digital techniques, allowing graduates to use specific techniques and tools to analyze European healthcare scenarios in terms of competitiveness and sustainable development. Thanks to this, graduates will be able to recognize and create new healthcare business models, implement, manage and evaluate new technologies (health technology assessment), as well as take into account framework conditions related to digital healthcare (law, ethics, public health, governance, etc.). The studies include classes mainly in remote form (e-learning). Additionally, participants will have the opportunity to get to know each other and cooperate during the Summer School, which will take place in Poland.

Organization and form of classes: 

The studies last 4 semesters. The form of classes includes lectures, seminars, exercises and own work (divided in accordance with the study program).

PROGRAM

Head of studies:

dr n.med. Bartłomiej Grobelski

Total number of hours of classes:

3000 hours

Study recipients: 

Persons who have completed at least first-cycle studies, in particular in medical, technical, economic or social fields, interested in innovations in health care, may be admitted to the qualification procedure.

Recruitment conditions for studies: 

A person may be admitted to postgraduate studies if:

  • completed studies in the field indicated above (section: Addressees of studies);
  • submitted the following documents:

1. a signed application for admission to postgraduate studies, generated from the electronic recruitment system, containing the candidate’s personal data,

2. diploma of graduation or its copy,

3. CV containing the following information: professional career history, knowledge of foreign languages, list of possible publications, conference speeches, training and courses completed related to the subject of postgraduate studies

Criteria for awarding points in the recruitment procedure:* 

A candidate applying for admission to studies is assessed according to: professional knowledge and documented achievements:

1) Diploma grade (grade x 1 up to max 5 points) 

2) Publications and other scientific achievements, for each item of achievement (in the sense of publication, conference presentation) – (1 point for each activity, not more than 5 points) 

3) Participation in conferences/trainings related to the subject of studies (1 point for each activity, no more than 5 points) 

4) Professional internship (max 5 points) Points will be awarded on the basis of documents submitted on time on the platform: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP reserves that the criteria for awarding points may change – please monitor the website

Conditions for completing studies, including the number of ECTS points necessary to complete studies:

– passing all classes included in the study program and obtaining 120 ECTS points;

– submission and defense of the final thesis prepared in semester IV.

Cost of studies:

1,250 euros/semester

Planned start date of studies:

April 2024

Recruitment:

December 2023 – February 2024 –> start December 1, 2023. (Monday) on the recruitment platform: https://studiapodyplomowe.umed.pl/

more info at: ewa.kustal@umed.lodz.pl


PL

Informacje ogólne:

Studia obejmują wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań z pogranicza zdrowia i technik cyfrowych, pozwalają absolwentom na wykorzystanie konkretnych technik i narzędzi do analizy europejskich scenariuszy opieki zdrowotnej pod kątem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu absolwenci będą w stanie rozpoznawać i tworzyć nowe modele biznesowe związane z opieką zdrowotną, wdrażać, zarządzać i oceniać nowe technologie (ocena technologii medycznych), a także uwzględniać warunki ramowe związane z cyfrową opieką zdrowotną (prawo, etyka, zdrowie publiczne, zarządzanie itp.). W ramach realizacji studiów przewiduje się zajęcia głównie w formie zdalnej (e-learning). Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać się i współpracować podczas Summer School, który odbędzie sie w Polsce.

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają 4 semestry.

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

Kierownik studiów:

dr n.med. Bartłomiej Grobelski

Łączna liczba godzin zajęć:

3000 godzin

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia, w szczególności z zakresu dziedzin medycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych, zainteresowane tematyką innowacji w ochronie zdrowia.

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła studia na kierunku wskazanym powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  2. dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  3. życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych szkoleń i kursów związanych z tematyką studiów podyplomowych

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie  (ocena x 1 do max 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy, za każdą pozycję dorobku (w rozumieniu publikacja, wystąpienie konferencyjne) – (1 punkt za każdą aktywność, nie więcej niż 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (1 punkt za każdą aktywność, nie więcej niż 5 pkt)

4) Staż zawodowy (max 5 pkt)

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

– zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 120 punktów ECTS;

– złożenie i obrona pracy końcowej, przygotowanej w semestrze IV.

Koszt studiów:

1250 euro /semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Kwiecień 2024

Rekrutacja:

Grudzień 2023 – Luty 2024 -> start 1.12.2023r. (poniedziałek) na platformie rekrutacyjnej: https://studiapodyplomowe.umed.pl/

więcej info u: ewa.kustal@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy