A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych

Edycja VIII

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.

W części poświęconej praktycznym zastosowaniom biostatystyki analizy będą ilustrowane przykładami w środowisku programów z rodziny STATISTICA oraz innych wolno dostępnych w sieci programów do analizy danych.

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, przede wszystkim absolwenci kierunków medycznych i biomedycznych, pragnący rozwijać swoje umiejętności analizy danych, oraz absolwenci kierunków niemedycznych, posiadający doświadczenie w analizie statystycznej danych, pragnący poznać specyfikę biostatystyki.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n.med. Cezary Watała

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz eksperci i specjaliści w zakresie analizy danych, badań klinicznych i naukowych oraz informatyki.

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane będą w ciągu 2 semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik-czerwiec. Forma stacjonarna

Łączna liczba godzin:

235

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia komputerowe, seminaria, praca własna

Liczba miejsc:

minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób

Warunki przyjęcia na studia:

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:
  ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
 2. złożyła następujące dokumenty:
  a) podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  c) wykaz publikacji i informację na temat dorobku naukowego – jeśli kandydat posiada;
  d) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z tematyką studiów – jeśli kandydat takie dokumenty posiada;
 3. spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg wiedzy merytorycznej z zakresu statystyki medycznej/metodologii badań i udokumentowanych osiągnięć:

 • Publikacje i inny dorobek naukowy (do 10 pkt)
 • Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)
 • Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności statystycznych (do 5pkt)
 • Uzyskane punkty z testu wiedzy (do 30pkt)*
     *„Test obejmuje zagadnienia podstaw biostatystyki, wykorzystania metod statystycznych w badaniach naukowych i klinicznych oraz interpretację wyników opublikowanych w periodykach naukowych.”

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pod warunkiem uzyskania zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i uzyskania 30 punktów ECTS oraz prezentują pracę projektową na zaliczenie.

Koszt studiów:

8 800 zł (4 400 zł/semestr),

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2024 r.

Rekrutacja:

maj-czerwiec 2024 r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:

Edycja VII

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.

W części poświęconej praktycznym zastosowaniom biostatystyki analizy będą ilustrowane przykładami w środowisku programów z rodziny STATISTICA oraz innych wolno dostępnych w sieci programów do analizy danych.

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, przede wszystkim absolwenci kierunków medycznych i biomedycznych, pragnący rozwijać swoje umiejętności analizy danych, oraz absolwenci kierunków niemedycznych, posiadający doświadczenie w analizie statystycznej danych, pragnący poznać specyfikę biostatystyki.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n.med. Cezary Watała

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz eksperci i specjaliści w zakresie analizy danych, badań klinicznych i naukowych oraz informatyki.

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane będą w ciągu 2 semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik-czerwiec. Forma stacjonarna

Łączna liczba godzin:

235

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia komputerowe, seminaria, praca własna

Liczba miejsc:

minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób

Warunki przyjęcia na studia:

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:
  ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
 2. złożyła następujące dokumenty:
  a) podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  c) wykaz publikacji i informację na temat dorobku naukowego – jeśli kandydat posiada;
  d) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z tematyką studiów – jeśli kandydat takie dokumenty posiada;
 3. spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg wiedzy merytorycznej z zakresu statystyki medycznej/metodologii badań i udokumentowanych osiągnięć:

 • Publikacje i inny dorobek naukowy (do 10 pkt)
 • Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)
 • Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności statystycznych (do 5pkt)
 • Uzyskane punkty z testu wiedzy (do 30pkt)*
     *„Test obejmuje zagadnienia podstaw biostatystyki, wykorzystania metod statystycznych w badaniach naukowych i klinicznych oraz interpretację wyników opublikowanych w periodykach naukowych.”

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pod warunkiem uzyskania zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i uzyskania 30 punktów ECTS oraz prezentują pracę projektową na zaliczenie.

Koszt studiów:

8 800 zł (4 400 zł/semestr),

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2022r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:

Edycja VI

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przekazanie podstawowej wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych.

W części poświęconej praktycznym zastosowaniom biostatystyki analizy będą ilustrowane przykładami w środowisku programów z rodziny STATISTICA oraz innych wolno dostępnych w sieci programów do analizy danych.

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Adresaci studiów:

Do postępowania rekrutacyjnego mogą być dopuszczone osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, przede wszystkim absolwenci kierunków medycznych i biomedycznych, pragnący rozwijać swoje umiejętności analizy danych, oraz absolwenci kierunków niemedycznych, posiadający doświadczenie w analizie statystycznej danych, pragnący poznać specyfikę biostatystyki.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n.med. Cezary Watała

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz eksperci i specjaliści w zakresie analizy danych, badań klinicznych i naukowych oraz informatyki.

Organizacja zajęć:

Zajęcia realizowane będą w ciągu 2 semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik-czerwiec

Łączna liczba godzin:

235

Forma zajęć:

wykłady, ćwiczenia komputerowe, seminaria, praca własna

Liczba miejsc:

minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób

Warunki przyjęcia na studia:

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:
  ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
 2. złożyła następujące dokumenty:
  a) podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  b) dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  c) wykaz publikacji i informację na temat dorobku naukowego – jeśli kandydat posiada;
  d) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, kursach i konferencjach związanych z tematyką studiów – jeśli kandydat takie dokumenty posiada;
 3. spełniła warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg wiedzy merytorycznej z zakresu statystyki medycznej/metodologii badań i udokumentowanych osiągnięć:

 • Publikacje i inny dorobek naukowy (do 10 pkt)
 • Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)
 • Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności statystycznych (do 5pkt)
 • Uzyskane punkty z testu wiedzy (do 30pkt)*
     *„Test obejmuje zagadnienia podstaw biostatystyki, wykorzystania metod statystycznych w badaniach naukowych i klinicznych oraz interpretację wyników opublikowanych w periodykach naukowych.”

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pod warunkiem uzyskania zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów i uzyskania 30 punktów ECTS oraz prezentują pracę projektową na zaliczenie.

Koszt studiów:

8 800 zł (4 400 zł/semestr),

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2021r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:
Podziel się

Nasi Partnerzy