A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Edukator w zakresie zdrowia seksualnego i planowania rodziny

Informacje ogólne:

Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie podstaw seksuologii, medycyny rozrodu, edukacji zdrowotnej oraz przepisów prawa i zasad etyki, niezbędnych do prowadzenia edukacji w zakresie zdrowia seksualnego i planowania rodziny.

 

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych– łącznie 12 zjazdów zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia  i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

 

Kierownik studiów:

dr n. o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelniKierownik merytoryczny:

dr hab. n med. Mariusz Grzesiak, prof. uczelni

 

Łączna liczba godzin zajęć:

168 godzin

 

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, psychologia, położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne lub innym kierunku uczelni medycznej (lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, dietetyka).

 

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:

1.podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

2.dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,

3.życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych szkoleń i kursów związanych z tematyką studiów podyplomowych

 

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1.                  Ocena na dyplomie ukończenia studiów  (ocena x 1 do 5 pkt)

2.                  Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3.                   Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4.                 Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności (do 5 pkt)   

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

 

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS.

Zaliczenie przedmiotów odbywa się w ramach zajęć.

 

Koszt studiów:

3 800,00 zł/semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2024

 

Rekrutacja:

Maj – Czerwiec 2024


więcej info u: ewa.kustal@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy