A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Dla Diagnostów

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że wszyscy diagności zakwalifikowani

przez Wojewodę Łódzkiego, w postępowaniu rekrutacyjnym

JESIEŃ 2020,

otrzymali już odpowiedni status w SMK.

Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy.

CKP UM w ŁODZI, jako Jednostka Szkoląca,

po otrzymaniu skierowań do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

(po 02.02.2021 r.),

prześle e-mailowo, do osób zakwalifikowanych,

wszelkie informację dotyczące dalszych procedur

 (tj. wybór kierownika specjalizacji, termin rozpoczęcia specjalizacji itp.)

DLA DIAGNOSTÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi specjalizacje dla diagnostów w dziedzinach:

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wiarygodnego wyniku od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji i laboratoryjnej interpretacji wyniku,
 • samodzielne kierowanie medycznym laboratorium diagnostycznym i stosowanie systemu jakości zgodne z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania medycznego w skład których wchodzą badania laboratoryjne,
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań oraz technik ich wykonywania i interpretacji wyników,
 • współdziałanie w prowadzonych akcjach profilaktycznych itp.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej trwa 4 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/programy-specjalizacji/

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy,  11 staży kierunkowych i  10 kursów.

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • zabezpieczenie, analizę i archiwizowanie materiału biologicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzenie procesu diagnostycznego zakończonego wydaniem pisemnego wyniku badań laboratoryjnych, uzupełnionego o epikryzę diagnostyczną (z prawem i obowiązkiem do autoryzowania wyniku) oraz interpretowanie uzyskanych wyników badań.
  Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej trwa 4 lat.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/programy-specjalizacji/

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 16 staży kierunkowych i 20 kursów.

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty, uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

1) samodzielne wykonywanie badań stężeń czynników toksycznych w materiale  biologicznym pobranym przyżyciowo i  laboratoryjnej interpretacji wyników oznaczeń na podstawie istniejących danych literaturowych oraz danych klinicznych,

2) kierowanie klinicznym laboratorium toksykologicznym (zatrucia ostre, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi),

3) prowadzenie specjalizacji diagnostów w zakresie  laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej trwa 3 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE-> kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy i 6 kursów.

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • organizację i zarządzanie w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi,
 • objęcie funkcji kierowniczych w placówkach publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • samodzielne planowanie, wykonywanie oraz autoryzację badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie doboru krwi i jej składników do przetoczenia,
 • zarządzanie systemem jakości w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowniach immunologii transfuzjologicznej z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP, dobrej praktyki laboratoryjnej GLP i innych dobrych praktyk wykorzystywanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie,
 • doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych,
 • kierowanie specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej innych diagnostów,
 • walidację procesów, kwalifikację aparatury medycznej, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie,
 • opracowywanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) w ramach zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP i dobrej praktyki laboratoryjnej GLP,
 • wdrażanie nowych technik w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz metod diagnostycznych i aparatury,
 • dokonywanie oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników i ich użyteczności diagnostycznej,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej trwa 3 lata

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 11 staży kierunkowych i 5 kursów.

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie cytomorfologii medycznej uzyska wysokie kwalifikacje umożliwiające:

 • wykonywanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego w zakresie cytologii złuszczeniowej (cytodiagnostyka szyjki macicy, drzewa oskrzelowego, popłuczyn oskrzelikowo-pecherzykowych BAL, płynów z jam ciała, moczu, wymazów z przełyku, żołądka, jelita)
 • wykonywanie wstępnej oceny mikroskopowej materiału cytologicznego uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej piersi, tarczycy i węzłów chłonnych
 • nadzorowanie poprawności wykonania badan cytologicznych oraz ich interpretacja,
 • koordynacja badań masowych w ramach laboratorium badań cytomorfologicznych, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i wykonawczym.

Specjalista w zakresie cytomorfologii medycznej stanie się kompetentnym partnerem lekarza specjalisty patomorfologa w zakresie wykluczenia bądź potwierdzenia nowotworu.

W dążeniu do osiągnięcia tego celu zakłada się uzyskanie przez diagnostę laboratoryjnego pełnego zakresu wymaganej wiedzy oraz wymaganych umiejętności praktycznych, nakreślonych przez  program.

Specjalizacja w zakresie cytomorfologii medycznej trwa 3 lata.

Specjalizacja obejmuje 5 kursów i staż podstawowy.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Podziel się