A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Dla Diagnostów

DLA DIAGNOSTÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi specjalizacje dla diagnostów w dziedzinach:
               
Plan rekrutacyjny 2022- specjalizacje.
Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi informuje, że planuje uruchomienie naborów:

Szanowni Państwo!

Centrum Kształcenia Podyplomowego informuje, że w dniach 30 kwietnia – 31 maja 2022 r. zostaje uruchomiony nabór na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych z:

Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej – 24 miejsca

Osoby ubiegające się o odbywanie ww. szkolenia specjalizacyjnego składają wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia za pomocą konta założonego w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) do wojewody na terenie, którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Łódzki Urząd Wojewódzki w terminie 01-30.06.2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CKP

               
Plan rekrutacyjny 2022- specjalizacje.
Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi informuje, że planuje uruchomienie naborów:
 • Wiosna 2022
 • – Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna
 • Jesień 2022
 • -Laboratoryjna Toksykologia Medyczna
 • -Radiofarmacja
Przypominamy, że CKP prowadzi zapisy na listy osób chętnych na jesienne nabory t.j. toksykologię i radiofarmację.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem: podyplomowe@umed.lodz.pl  https://okp.umed.pl/kontakt/
ZAPRASZAMY!

Drodzy Państwo,
Święta minęły już jakiś czas temu, ale CKP stoi na stanowisku, że prezenty za ciężką pracę należą się bez względu na porę roku 😊. Zapraszamy wszystkich diagnostów, którzy kończą specjalizację po odbiór koszulki CKP.
Bo prezenty są nie tylko od święta 😊 !
               

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszyscy diagności zakwalifikowani przez Wojewodę Łódzkiego, w postępowaniu rekrutacyjnym JESIEŃ 2021 (Nabór-22), otrzymają odpowiedni status w SMK.

Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

CKP UM w ŁODZI jako Jednostka Szkoląca, po otrzymaniu skierowań do odbywania szkolenia specjalizacyjnego prześle e-mailowo po 31 stycznia 2022, do osób zakwalifikowanych, wszelkie instrukcję dotyczące dalszych procedur (tj. wybór kierownika specjalizacji, umowa, termin rozpoczęcia specjalizacji itp.)

Planowane rozpoczęcie specjalizacji- kwiecień 2022.

Zespół CKP UM w Łodzi

               

Szanowni Państwo,

15 XII minął termin składania wniosków poprzez platformę SMK, dot. rozpoczęcia specjalizacji dla diagnostów i farmaceutów.

Na 70 miejsc zgłoszonych przez CKP UM w Łodzi, złożono 291 wniosków, co daje średnio ponad cztery osoby na jedno miejsce (a w niektórych specjalizacjach nawet ponad osiem osób na jedno miejsce!)

Państwa zainteresowanie wyraźnie pokazuje, jak wielkie jest zaufanie do naszej Jednostki szkolącej – ogromnie za nie dziękujemy, dołożymy wszelkich starań, by go nie zawieść.

Cały Zespół CKP trzyma kciuki i życzy wszystkim powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Weryfikacja Państwa wniosków zostanie dokonana przez Urząd Wojewódzki, a wyniki będą ogłoszone po 15 I 2022 r., w SMK.

Specjalizacja rozpocznie się wiosną 2022 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane przez nas o dalszych krokach indywidualnie.

Zespół CKP UM w Łodzi

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wiarygodnego wyniku od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji i laboratoryjnej interpretacji wyniku,
 • samodzielne kierowanie medycznym laboratorium diagnostycznym i stosowanie systemu jakości zgodne z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania medycznego w skład których wchodzą badania laboratoryjne,
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań oraz technik ich wykonywania i interpretacji wyników,
 • współdziałanie w prowadzonych akcjach profilaktycznych itp.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej trwa 4 lata.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy,  11 staży kierunkowych i  10 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • zabezpieczenie, analizę i archiwizowanie materiału biologicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzenie procesu diagnostycznego zakończonego wydaniem pisemnego wyniku badań laboratoryjnych, uzupełnionego o epikryzę diagnostyczną (z prawem i obowiązkiem do autoryzowania wyniku) oraz interpretowanie uzyskanych wyników badań.
  Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej trwa 4 lat.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 16 staży kierunkowych i 20 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty, uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

1) samodzielne wykonywanie badań stężeń czynników toksycznych w materiale  biologicznym pobranym przyżyciowo i  laboratoryjnej interpretacji wyników oznaczeń na podstawie istniejących danych literaturowych oraz danych klinicznych,

2) kierowanie klinicznym laboratorium toksykologicznym (zatrucia ostre, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi),

3) prowadzenie specjalizacji diagnostów w zakresie  laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej trwa 3 lata.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy i 6 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • organizację i zarządzanie w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi,
 • objęcie funkcji kierowniczych w placówkach publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • samodzielne planowanie, wykonywanie oraz autoryzację badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie doboru krwi i jej składników do przetoczenia,
 • zarządzanie systemem jakości w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowniach immunologii transfuzjologicznej z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP, dobrej praktyki laboratoryjnej GLP i innych dobrych praktyk wykorzystywanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie,
 • doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych,
 • kierowanie specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej innych diagnostów,
 • walidację procesów, kwalifikację aparatury medycznej, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie,
 • opracowywanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) w ramach zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP i dobrej praktyki laboratoryjnej GLP,
 • wdrażanie nowych technik w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz metod diagnostycznych i aparatury,
 • dokonywanie oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników i ich użyteczności diagnostycznej,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej trwa 3 lata

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 11 staży kierunkowych i 5 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie cytomorfologii medycznej uzyska wysokie kwalifikacje umożliwiające:

 • wykonywanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego w zakresie cytologii złuszczeniowej (cytodiagnostyka szyjki macicy, drzewa oskrzelowego, popłuczyn oskrzelikowo-pecherzykowych BAL, płynów z jam ciała, moczu, wymazów z przełyku, żołądka, jelita)
 • wykonywanie wstępnej oceny mikroskopowej materiału cytologicznego uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej piersi, tarczycy i węzłów chłonnych
 • nadzorowanie poprawności wykonania badan cytologicznych oraz ich interpretacja,
 • koordynacja badań masowych w ramach laboratorium badań cytomorfologicznych, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i wykonawczym.

Specjalista w zakresie cytomorfologii medycznej stanie się kompetentnym partnerem lekarza specjalisty patomorfologa w zakresie wykluczenia bądź potwierdzenia nowotworu.

W dążeniu do osiągnięcia tego celu zakłada się uzyskanie przez diagnostę laboratoryjnego pełnego zakresu wymaganej wiedzy oraz wymaganych umiejętności praktycznych, nakreślonych przez  program.

Specjalizacja w zakresie cytomorfologii medycznej trwa 3 lata.

Specjalizacja obejmuje 5 kursów i staż podstawowy.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Podziel się

Nasi Partnerzy