A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Dla Diagnostów

DLA DIAGNOSTÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi specjalizacje dla diagnostów w dziedzinach:
               
 
 
Szanowni Państwo!
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego informuje, że w dniach 15 listopada-15 grudnia 2022 r. zostaje uruchomiony nabór Jesień 2022 na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych z:
 • Laboratoryjna Toksykologia Medyczna (12 miejsc)
 • Laboratoryjna Genetyka Medyczna (27 miejsc)
Osoby ubiegające się o odbywanie ww. szkolenia specjalizacyjnego składają wniosek o rozpoczęcie szkolenia za pomocą konta założonego w systemie SMK
(System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) do wojewody na terenie, którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Łódzki Urząd Wojewódzki w terminie 16.12.2022-16.01.2023 r.
Informujemy również, że planujemy nabór Wiosna 2023 na specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej – bliższe informacje zostaną podane na początku roku 2023.
CKP prowadzi zapisy na listy osób chętnych na nabór Wiosna 2023.
 
Osoby zainteresowane wpisem na listę chętnych na LDM nabór Wiosna 2023 prosimy o kontakt mailowy z biurem: podyplomowe@umed.lodz.pl  https://okp.umed.pl/kontakt/
 
               

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wszyscy diagności zakwalifikowani przez Wojewodę Łódzkiego, w postępowaniu rekrutacyjnym wiosna 2022 (Nabór-23), otrzymali już odpowiedni status w SMK.

Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

CKP UM w ŁODZI, jako Jednostka Szkoląca, po otrzymaniu skierowań do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (po 05.08.2022 r.), prześle e-mailowo Państwu, wszelkie informacje dotyczące dalszych procedur (tj. wybór kierownika specjalizacji, termin rozpoczęcia specjalizacji, umowę, opłaty itp.)
Prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej (również skrzynki SPAM).

CKP UM w Łodzi

               

Szanowni Państwo,

wszyscy diagności zakwalifikowani przez Wojewodę Łódzkiego w postępowaniu rekrutacyjnym WIOSNA 2022 (Nabór-23) otrzymają odpowiedni status w SMK.

Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

CKP UM w ŁODZI, jako Jednostka Szkoląca, po otrzymaniu skierowań od Urzędu Wojewódzkiego czyli po 30 czerwca 2022 r. prześle e-mailowo do osób zakwalifikowanych wszelkie instrukcje dotyczące dalszych procedur (tj. wybór kierownika specjalizacji, umowy, płatności, terminu rozpoczęcia specjalizacji itp.).

Planowane rozpoczęcie specjalizacji: wrzesień-październik 2022.

Tymczasem, przypominamy by zapoznać się z aktualnymi programami specjalizacji dostępnymi na: https://okp.umed.pl/dla-diagnostow/

Osoby niezakwalifikowane serdecznie zapraszamy na kolejne rekrutacje!

Przypominamy, że istnieje możliwość zapisania się na listę osób chętnych na prowadzone specjalizacje.

CKP UM w Łodzi

               
Plan rekrutacyjny 2022- specjalizacje.
Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi informuje, że planuje uruchomienie naborów:

Szanowni Państwo!

Centrum Kształcenia Podyplomowego informuje, że w dniach 30 kwietnia – 31 maja 2022 r. zostaje uruchomiony nabór na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych z:

Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej – 24 miejsca

Osoby ubiegające się o odbywanie ww. szkolenia specjalizacyjnego składają wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia za pomocą konta założonego w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) do wojewody na terenie, którego zamierzają odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Łódzki Urząd Wojewódzki w terminie 01-30.06.2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CKP

               
Plan rekrutacyjny 2022- specjalizacje.
Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi informuje, że planuje uruchomienie naborów:
 • Wiosna 2022
 • – Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna
 • Jesień 2022
 • -Laboratoryjna Toksykologia Medyczna
 • -Radiofarmacja
Przypominamy, że CKP prowadzi zapisy na listy osób chętnych na jesienne nabory t.j. toksykologię i radiofarmację.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy z biurem: podyplomowe@umed.lodz.pl  https://okp.umed.pl/kontakt/
ZAPRASZAMY!

Drodzy Państwo,
Święta minęły już jakiś czas temu, ale CKP stoi na stanowisku, że prezenty za ciężką pracę należą się bez względu na porę roku 😊. Zapraszamy wszystkich diagnostów, którzy kończą specjalizację po odbiór koszulki CKP.
Bo prezenty są nie tylko od święta 😊 !

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wiarygodnego wyniku od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji i laboratoryjnej interpretacji wyniku,
 • samodzielne kierowanie medycznym laboratorium diagnostycznym i stosowanie systemu jakości zgodne z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania medycznego w skład których wchodzą badania laboratoryjne,
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań oraz technik ich wykonywania i interpretacji wyników,
 • współdziałanie w prowadzonych akcjach profilaktycznych itp.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej trwa 4 lata.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy,  11 staży kierunkowych i  10 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • zabezpieczenie, analizę i archiwizowanie materiału biologicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzenie procesu diagnostycznego zakończonego wydaniem pisemnego wyniku badań laboratoryjnych, uzupełnionego o epikryzę diagnostyczną (z prawem i obowiązkiem do autoryzowania wyniku) oraz interpretowanie uzyskanych wyników badań.
  Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej trwa 4 lat.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 16 staży kierunkowych i 20 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty, uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

1) samodzielne wykonywanie badań stężeń czynników toksycznych w materiale  biologicznym pobranym przyżyciowo i  laboratoryjnej interpretacji wyników oznaczeń na podstawie istniejących danych literaturowych oraz danych klinicznych,

2) kierowanie klinicznym laboratorium toksykologicznym (zatrucia ostre, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi),

3) prowadzenie specjalizacji diagnostów w zakresie  laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej trwa 3 lata.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy i 6 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • organizację i zarządzanie w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi,
 • objęcie funkcji kierowniczych w placówkach publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • samodzielne planowanie, wykonywanie oraz autoryzację badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie doboru krwi i jej składników do przetoczenia,
 • zarządzanie systemem jakości w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowniach immunologii transfuzjologicznej z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP, dobrej praktyki laboratoryjnej GLP i innych dobrych praktyk wykorzystywanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie,
 • doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych,
 • kierowanie specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej innych diagnostów,
 • walidację procesów, kwalifikację aparatury medycznej, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie,
 • opracowywanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) w ramach zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP i dobrej praktyki laboratoryjnej GLP,
 • wdrażanie nowych technik w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz metod diagnostycznych i aparatury,
 • dokonywanie oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników i ich użyteczności diagnostycznej,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej trwa 3 lata

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 11 staży kierunkowych i 5 kursów.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

CYTOMORFOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie cytomorfologii medycznej uzyska wysokie kwalifikacje umożliwiające:

 • wykonywanie oceny mikroskopowej materiału cytologicznego w zakresie cytologii złuszczeniowej (cytodiagnostyka szyjki macicy, drzewa oskrzelowego, popłuczyn oskrzelikowo-pecherzykowych BAL, płynów z jam ciała, moczu, wymazów z przełyku, żołądka, jelita)
 • wykonywanie wstępnej oceny mikroskopowej materiału cytologicznego uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej piersi, tarczycy i węzłów chłonnych
 • nadzorowanie poprawności wykonania badan cytologicznych oraz ich interpretacja,
 • koordynacja badań masowych w ramach laboratorium badań cytomorfologicznych, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i wykonawczym.

Specjalista w zakresie cytomorfologii medycznej stanie się kompetentnym partnerem lekarza specjalisty patomorfologa w zakresie wykluczenia bądź potwierdzenia nowotworu.

W dążeniu do osiągnięcia tego celu zakłada się uzyskanie przez diagnostę laboratoryjnego pełnego zakresu wymaganej wiedzy oraz wymaganych umiejętności praktycznych, nakreślonych przez  program.

Specjalizacja w zakresie cytomorfologii medycznej trwa 3 lata.

Specjalizacja obejmuje 5 kursów i staż podstawowy.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Podziel się

Nasi Partnerzy