A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Ochrona zdrowia

OCHRONA ZDROWIA

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi prowadzi specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

FIZYKA MEDYCZNA

FIZYKA MEDYCZNA

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, planuje uruchomienie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z Fizyki Medycznej

Celem kształcenia specjalizacyjnego jest przygotowanie specjalistycznej kadry fizyków do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, w różnych dziedzinach medycyny, jak również przygotowanie fizyków medycznych doprowadzenia prac badawczych, w których istotną rolę odgrywają osiągnięcia fizyki.

Szkolenie specjalizacyjne skierowane jest dla osób posiadających tytuł magistra uzyskany na kierunku studiów w zakresie fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej.

Szkolenie trwa 3 lata i 6 miesięcy


Więcej o szkoleniu w programie specjalizacji dostępnym na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
www.cmkp.edu.pl

Osoby zainteresowane ww. szkoleniem zapraszamy do kontaktu z Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Serdecznie zapraszamy!

RADIOFARMACJA

RADIOFARMACJA

Absolwent studiów specjalizacyjnych w dziedzinie radiofarmacji uzyska kwalifikacje uprawniające do dopuszczenia radiofarmaceutyków przygotowanych w placówkach medycyny nuklearnej do podania pacjentom, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa oraz z najnowszą wiedzą, a w szczególności uzyska kwalifikacje do:

– zapewnienia nadzoru nad:

  • dostawami, warunkami przechowywania i gospodarką magazynową produktów radiofarmaceutycznych oraz surowców i półproduktów stosowanych do otrzymania radiofarmaceutyków,
  • zapewnienie nadzoru nad warunkami znakowania i procesem przygotowania radiofarmaceutyku w miejscu jego stosowania oraz kontrolą jakości produktów radiofarmaceutycznych i materiałów wyjściowych użytych do ich otrzymywania,

– zapewnienia wymaganej jakości i bezpieczeństwa stosowania przygotowanych radiofarmaceutyków.

Specjalizacja w dziedzinie radiofarmacji trwa 3 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia

Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Specjalizacja obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 167 godz., praktyczne – staże kierunkowe – w wymiarze 85 godz. oraz staż podstawowy w wysokości minimum 2000 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji. Staż podstawowy wynika z zatrudnienia osoby realizującej program specjalizacji.

TOKSYKOLOGIA

TOKSYKOLOGIA

Absolwent studiów specjalizacyjnych w dziedzinie toksykologia uzyska kwalifikacje umożliwiające:

  • samodzielną ocenę ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku życia, w środowisku pracy, w żywności, a także na leki  i substancje uzależniające,
  • ocenę i interpretację wyników oznaczeń stężeń czynników toksycznych w środowisku na podstawie istniejących danych literaturowych oraz interpretację wyników oznaczeń stężeń w materiale biologicznym.

Specjalizacja w dziedzinie toksykologii trwa 36 miesięcy (3 lata).

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia

Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Specjalizacja obejmuje kształcenie teoretyczne w wymiarze 380 godz., praktyczne w miejscu pracy oraz staż podstawowy w wymiarze 1800 godzin wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji.

Podziel się