A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Szkolenia dla diagnostów

SZKOLENIA CIĄGŁE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Opinia naszej Jednostki Szkolącej w sprawie wpisów w kartę szkolenia ciągłego:

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 24 stycznia 2018 r. tłumaczy, że:

„Wpisu dokonuje się na podstawie wydanych zaświadczeń oraz certyfikatów. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i podstawę do ich zaliczenia.” § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych mówi: „udział diagnosty laboratoryjnego w formach ciągłego szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, potwierdza wydane przez jednostkę szkolącą zaświadczenie, które określa temat, liczbę godzin szkolenia i liczbę punktów edukacyjnych;”

W opinii naszej Jednostki Szkolącej, organizator nie ma obowiązku potwierdzać wpisem w kartę szkolenia ciągłego, kursu za który wydał zaświadczenie z ww. danymi oraz podpisami osób odpowiedzialnych za szkolenie. Skoro „…za udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, datę i podpis w karcie szkolenia ciągłego wpisuje samodzielnie diagnosta laboratoryjny, na podstawie wystawionego dokumentu potwierdzającego odbycie tej formy samokształcenia”, to za kursy o których mowa w  3 ust. 1 pkt 1 i 3, diagnosta również może dokonać takiego wpisu w swoją kartę szkolenia ciągłego.

Wychodząc naprzeciw licznym obawom diagnostów laboratoryjnych, Kierownik naszej Jednostki Szkolącej będzie dokonywał zaliczenia w karcie szkolenia ciągłego (data i podpis), na podstawie zaświadczeń i certyfikatów, wystawionych w naszej Jednostce Szkolącej, na koniec okresu rozliczeniowego. Kartę szkolenia ciągłego i certyfikaty/zaświadczenia będzie można przesłać tradycyjną pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Biura OKP.

Newsy szkoleniowe

Blog Post: Nothing not found.

Podziel się