A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Psychiatria, seksuologia i psychologia sądowa

II EDYCJA:
Informacje ogólne:

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie słuchaczy w zakresie podstaw psychiatrii, psychologii, seksuologii oraz unormowań prawnych w zakresie prawa karnego i cywilnego, niezbędnych do przygotowywania opinii sądowo-psychiatrycznych, sądowo-psychologicznych oraz sądowo-seksuologicznych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub wykonują inny niż określony w pkt 1 zawód medyczny lub mający zastosowanie w ochronie zdrowia, lub posiadają tytuł zawodowy magistra: psychologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, lub spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Kierownik studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz eksperci i specjaliści zewnętrzni w zakresie psychiatrii, seksuologii, psychologii klinicznej oraz prawa.

Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (piątek/sobota/niedziela)

Łączna liczba godzin zajęć:

176

Forma zajęć:

Hybrydowa

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 osoby.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów)

2) złożyła następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

c) życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.,

d) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach,konferencjach lub kursach związanych z tematyką studiów podyplomowych,

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 38 punktów ECTS

Koszt studiów:

3 750,00 zł /semestr

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie ukończenia studiów (magisterskim lub równorzędnych w przypadku kierunku lekarskiego) (ocena x 1 do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 20 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 10 pkt)

4) Staż pracy w jednostce zajmującej się przygotowywaniem/sporządzaniem opinii sądowo-psychiatrycznych, -psychologicznych lub -seksuologicznych lub związanej z opiniowaniem (do 20 pkt)

Rozmowa kwalifikacyjna do decyzji komisji rekrutacyjnej w zależności od liczby zgłoszeń (do 10pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Maksymalna liczba punktów: 55pkt (lub 65pkt – rozmowa kwalifikacyjna)

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2024 r.

Rekrutacja:

przedłużona do 7.06.2024 r.

I EDYCJA:

Informacje ogólne:

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie słuchaczy w zakresie podstaw psychiatrii, psychologii, seksuologii oraz unormowań prawnych w zakresie prawa karnego i cywilnego, niezbędnych do przygotowywania opinii sądowo-psychiatrycznych, sądowo-psychologicznych oraz sądowo-seksuologicznych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, prawa, pedagogiki, resocjalizacji, albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Kierownik studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz eksperci i specjaliści zewnętrzni w zakresie psychiatrii, seksuologii, psychologii klinicznej oraz prawa.

Organizacja zajęć: 

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (piątek/sobota/niedziela) 

Łączna liczba godzin zajęć:

176

Forma zajęć:

Hybrydowa 4 zjazdy on-line i 6 stacjonarnie. Łącznie 10 zjazdów

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 osoby.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów)

2) złożyła następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

c) życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.,

d) dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach,konferencjach lub kursach związanych z tematyką studiów podyplomowych,

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 38 punktów ECTS

Koszt studiów:

3 000,00 zł /semestr

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym*:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie ukończenia studiów (magisterskim lub równorzędnych w przypadku kierunku lekarskiego) (ocena x 1 do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 20 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 10 pkt)

4) Staż pracy w jednostce zajmującej się przygotowywaniem/sporządzaniem opinii sądowo-psychiatrycznych, -psychologicznych lub -seksuologicznych lub związanej z opiniowaniem (do 20 pkt)

Rozmowa kwalifikacyjna do decyzji komisji rekrutacyjnej w zależności od liczby zgłoszeń (do 10pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Maksymalna liczba punktów: 55pkt (lub 65pkt – rozmowa kwalifikacyjna)

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Planowany termin uruchomienia studiów:

wrzesień 2022 r.

Rekrutacja:

kwiecień –  15 sierpień 2022 r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?

Napisz do nas:

Podziel się

Nasi Partnerzy