A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia z elementami prawa medycznego

Informacje ogólne:

Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie różnych dziedzin zarządzania i prawa medycznego, umożliwiające zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji menadżerskich i kierowniczych w ochronie zdrowia. Absolwent będzie kompetentny do profesjonalnego zarządzania podmiotami ochrony zdrowia, do realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia i efektywnego zarządzania finansami. Będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa medycznego oraz umiejętności menadżerskie z zakresu zarządzania podmiotami ochrony zdrowia i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej: 8 zjazdów w formie e-learningu, 3 zjazdy w formie stacjonarnej (sobota/niedziela)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

 

Kierownik studiów:

dr n. o zdrowiu Beata Leśniczak, prof. uczelni

 

Kierownik merytoryczny:

dr hab. n.med. Piotr Woźniak, prof. uczelni

 

Łączna liczba godzin zajęć:

176 godzin

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów legitymujących się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, społecznych lub kierunkach administracja, prawo lub zarządzanie.

 

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  2. dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  3. dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach związanych z tematyką studiów podyplomowych – jeśli kandydat takie posiada,

 

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

 

      1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (ocena do 5 pkt)

      2. Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)
      3. Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)
      4. Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności (do 5 pkt)   

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

 

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS.

Egzamin testowy sprawdzający wiedzę objętą programem studiów.

 

Koszt studiów:

4200,00 zł/semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2024

 

Rekrutacja:

Maj – Czerwiec 2024


 

Więcej info u: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy