A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Biologia molekularna w medycynie i przemyśle – aspekt praktyczny

 

Informacje ogólne:

Celem studiów jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie biologii molekularnej, przydatnych w pracy zawodowej. Ponad 60% godzin zajęć dydaktycznych przypada na praktyczne ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których analizy wykonywane są w większości samodzielnie przez słuchaczy, co przyczynia się do opanowania i zrozumienia procedur związanych z obsługą najpowszechniej stosowanych urządzeń w laboratorium biologii molekularnej. Słuchacze studiów zapoznają się także z technikami pozwalającymi na projektowanie leków.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się praktycznym zastosowaniem metod biologii molekularnej w swojej pracy zawodowej (laboratoria badawcze i doświadczalnej, w tym w dużych firmach biotechnologicznych), którzy dzięki odbyciu studiów poszerzą swój warsztat badawczy. Zdobyta w trakcie studiów wiedza, jak i umiejętności przydatne będą także dla osób, które zaangażowane są na stanowiskach związanych z zakupem oraz z dystrybucją sprzętów niezbędnych do wykonywania badań z zakresu biologii molekularnej. Przekazywane informacje, jak i praktyczne wykonanie przewidzianych w programie zadań badawczych pozwolą na poznanie istotnych dla pracy elementów doboru sprzętu, zgodnie z oczekiwaniami osób je obsługujących.

 

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych– łącznie 13 zjazdów zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

 

Kierownik studiów:

dr hab. n. med. Katarzyna Sobierajska

 

Kierownik merytoryczny:

dr hab. n. med. Tomasz Boczek

 

Łączna liczba godzin zajęć:

232 godzin

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia z zakresu: biologii, biologii środowiskowej, biotechnologii, nauk chemicznych, fizycznych, farmacji, farmakologii, ochrony środowiska, biomedycyny, dietetyki, inżynierii przemysłowej i innych nauk pokrewnych.

 

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  2. dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  3. życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych szkoleń i kursów związanych z tematyką studiów podyplomowych

 

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

  1. Ocena na dyplomie (do max 5 pkt).
  2. Dyplom z biologii, biologii środowiskowej, biotechnologii, nauk chemicznych, fizycznych, farmacji, farmakologii, ochrony środowiska, biomedycyny, dietetyki, inżynierii przemysłowej (licencjat – 1 pkt, magister – 2 pkt). 
  3. udokumentowane szkolenia w obszarze biologii molekularnej (do max 3pkt).

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

 

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS.

Zaliczenie przedmiotów odbywa się w ramach zajęć.

 

Koszt studiów:

3 450,00 zł/semestr

 

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2024

 

Rekrutacja:

Maj – Czerwiec 2024


więcej info u: olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy