A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Opieka nad pacjentem w aptece ogólnodostępnej – elementy praktyki klinicznej

Informacje ogólne:

Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia wybranych usług farmaceutycznych oraz świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej. Zakres tematyczny będzie obejmował aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia wywiadu i udzielania porad farmaceutycznych, prowadzenia konsultacji farmaceutycznych oraz wykonywania przeglądów lekowych, wraz z oceną farmakoterapii i wdrożeniem indywidualnego planu opieki nad pacjentem. W ramach realizacji studiów przewiduje się zajęcia praktyczne ukierunkowane na podnoszenie umiejętności współpracy z pacjentem i lekarzem, prowadzone przez lekarzy wybranych specjalności oraz farmaceutów praktyków.

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) – łącznie 12 zjazdów po 2 dni (10 zjazdów stacjonarnych i 2 spotkania on-line).

Harmonogram (planowane terminy) 2024/2025 I EDYCJA sem I i II

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

Ćwiczenia w ramach modułów „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem chorym przewlekle cz. 1” oraz „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem chorym przewlekle cz. 2” (4 godz.), odbywają się w ok. 6-osobowych grupach i mają charakter praktyczny. Pozostałe ćwiczenia zaplanowano w grupach ok. 15-osobowych. Seminaria i wykłady odbywają się w grupie ok. 30-osobowej.

PROGRAM STUDIÓW

Kierownik studiów:

dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein

Kierownik merytoryczny:

dr n. farm. Dominik Żyro

Łączna liczba godzin zajęć:

216 godzin

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie na kierunku farmacja i posiadają prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła studia na kierunku wskazanym powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  2. dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  3. życiorys zawierający następujące informacje: numer prawa wykonywania zawodu, przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych szkoleń i kursów związanych z tematyką studiów podyplomowych

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim (ocena x 1 do max 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy, za każdą pozycję dorobku (w rozumieniu publikacja, wystąpienie konferencyjne) – (1 punkt za każdą aktywność, nie więcej niż 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (1 punkt za każdą aktywność, nie więcej niż 5 pkt)

4) Specjalizacja z dziedziny farmacji (np. apteczna, szpitalna, kliniczna i inne – 5 pkt za każdą specjalizację)

5) Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych – (5 pkt)

6) Staż zawodowy (max 5 pkt – 1 pkt za każde pełne 3 lata stażu)

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS. Zaliczenie przedmiotów odbywa się w ramach zajęć.

W I semestrze wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną, w II semestrze każdy przedmiot kończy się egzaminem z oceną, zgodnie z programem studiów.

Koszt studiów:

CENA PROMOCYJNA dla I edycji to 5 000,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2024

Rekrutacja:

Maj – Czerwiec 2024


więcej info u: olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy