A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Symulacja medyczna – nowoczesne podejście do praktycznej edukacji medycznej

Informacje ogólne:

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie słuchaczy w zakresie edukacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji medycznej, oraz ich wszechstronne przygotowanie do pracy w centrach symulacji i prowadzenia kursów oraz dydaktyki z wykorzystaniem symulacji medycznej.

Organizacja i forma zajęć:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w systemie zjazdów weekendowych– łącznie 10 zjazdów zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Forma zajęć to wykłady, seminaria, ćwiczenia  i praca własna (w podziale zgodnym z programem studiów).

PROGRAM STUDIÓW

Kierownik studiów:

dr n. o zdrowiu Maria Bartczak

Łączna liczba godzin zajęć:

186 godzin

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w centrach symulacji medycznych jako technicy lub instruktorzy, lub planują prowadzenie dydaktyki i szkoleń w oparciu o symulację medyczną.
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunkach biomedycznych, tj.: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne, psychologii lub innych kierunkach, mających zastosowanie w symulacji medycznej.

Warunki rekrutacji na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która:

  • ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów);
  • złożyła następujące dokumenty:
  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,
  2. dyplom ukończenia studiów lub jego odpis,
  3. życiorys zawierający następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych, odbytych szkoleń i kursów związanych z tematyką studiów podyplomowych

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:*

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia oceniany jest wg. wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1. Ocena na dyplomie ukończenia studiów (ocena x 1 do 5 pkt)

2. Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3. Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

4. Inne osiągnięcia powiązane z rozwojem zawodowym i doskonaleniem umiejętności (do 5 pkt)   

Punkty nadawane będą na podstawie załączonych w terminie dokumentów na platformie: studiapodyplomowe.umed.pl

*CKP zastrzega, że kryteria przyznawania punktów mogą ulec zmianie – prosimy o monitorowanie strony

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS.

Zaliczenie przedmiotów odbywa się w ramach zajęć.

Koszt studiów:

4 750,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2024

 

Rekrutacja:

Maj – Czerwiec 2024

 

więcej info u: ewa.kustal@umed.lodz.pl

 

Podziel się

Nasi Partnerzy