A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Nowe kierunki w przygotowaniu

Ankieta
 • KLAUZULA INFORMACYJNA (rozwiń)

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ankiety badającej zainteresowanie:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4.
  2. Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): Maciej Łokaj, adres e-mail: iod@umed.lodz.pl
  3. ADO przetwarza dane osobowe w celu dokonania analizy potrzeb i zainteresowania uczestników ankiety nowym kierunkiem studiów podyplomowych. Podstawę prawną stanowi tutaj dobrowolna zgoda uczestnika ankiety (art. 6 ust. 1a RODO).
  4. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane obejmującego również analizę wyników ankiety lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi doradcze na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.
  7. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do bycia zapomnianym,
  e) prawo do sprzeciwu,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
  8. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, przy czym oświadczenie o cofnięciu zgody wywołuje skutki z chwilą jego złożenia i nie ma wpływu na proces przetwarzania danych przed jego złożeniem.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie objętym klauzulą jest całkowicie dobrowolne.
  10. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.


Celem studiów jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia wybranych usług farmaceutycznych oraz świadczeń w ramach opieki farmaceutycznej, nie objętych dotąd kursami kwalifikacyjnymi. Zakres tematyczny będzie obejmował aktualizację wiedzy i umiejętności do prowadzenia wywiadu i udzielania porad farmaceutycznych, prowadzenia konsultacji farmaceutycznych oraz wykonywania przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii i wdrożeniem indywidualnego planu opieki nad pacjentem. W ramach realizacji studiów przewiduje się zajęcia praktyczne ukierunkowane na podnoszenie umiejętności współpracy z pacjentem i lekarzem, prowadzone przez lekarzy wybranych specjalności oraz farmaceutów praktyków.

Studia:

 • Forma hybrydowa z dominującą znaczącą częścią praktyczną realizowaną w niewielkich grupach,
 • 2 semestry

Profil kandydata

Ukończenie studiów wyższych na kierunku farmacja i posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Absolwent Studiów nie jest uprawniony do realizacji pilotażu Przeglądu Lekowego oraz innych programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia RP.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA (rozwiń)

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ankiety badającej zainteresowanie:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4.
  2. Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): Maciej Łokaj, adres e-mail: iod@umed.lodz.pl
  3. ADO przetwarza dane osobowe w celu dokonania analizy potrzeb i zainteresowania uczestników ankiety nowym kierunkiem studiów podyplomowych. Podstawę prawną stanowi tutaj dobrowolna zgoda uczestnika ankiety (art. 6 ust. 1a RODO).
  4. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane obejmującego również analizę wyników ankiety lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz ADO usługi doradcze na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.
  7. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  d) prawo do bycia zapomnianym,
  e) prawo do sprzeciwu,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
  8. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, przy czym oświadczenie o cofnięciu zgody wywołuje skutki z chwilą jego złożenia i nie ma wpływu na proces przetwarzania danych przed jego złożeniem.
  9. Podanie danych osobowych w zakresie objętym klauzulą jest całkowicie dobrowolne.
  10. W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, z wykorzystaniem zebranych danych osobowych.

Podziel się

Nasi Partnerzy