A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Menedżer opieki senioralnej

Studia podyplomowe
Menedżer opieki senioralnej

Cel studiów
Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.

Adresaci studiów
Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia  magisterskie, pragnących poszerzać swą wiedzę  z pełną świadomością dalszego ustawicznego kształcenia z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi oraz zarządzania usługami skierowanymi do seniorów w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Studia są skierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków medycznych i społecznych, czyli lekarzy, pielęgniarek, edukatorów zdrowia publicznego, pracowników socjalnych, urzędników administracji publicznej, pedagogów, socjologów i psychologów oraz  do szerokiego kręgu ludzi zainteresowanych problematyką seniorów, posiadających co najmniej tytuł zawodowy licencjata. Wiedza jaką posiądą uczestnicy studiów stanowić będzie doskonałe uzupełnienie już zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Studia podnoszą kwalifikacje osób już pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach medyczno-zdrowotnych, instytutach badawczych oraz dają konkretne perspektywy pracy w wymienionych wyżej obszarach, zarówno w kraju jak i zagranicą, odpowiadając tym samym na potrzeby rynkowe.

Centrum Kształcenia Podyplomowego bada zainteresowanie studiami podyplomowymi. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl

Podziel się

Nasi Partnerzy