A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Farmacja medyczna – rekrutacja trwa

Tematyka:

Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem – farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, analityka medyczna, chemia, biologia, zdrowie publiczne oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł magistra lub licencjata.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak – kierownik Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie prawa farmaceutycznego, rejestracji leku i marketingu, praktycy o doświadczeniu w prowadzeniu i nadzorowaniu badań  klinicznych.

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (260 godzin). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w formie sesji sobotnio-niedzielnych.

Forma zajęć:

Wykłady, seminaria, warsztaty

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 25

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Farmacji Medycznej pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Warunki przyjęcia:

Do studiów przystąpić może osoba, która złożyła  następujące dokumenty:

  • podpisane  podanie  o  przyjęcie  na  studia  podyplomowe,  wygenerowane  z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata,
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (bądź ksero odpisu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  • krótkie treściwe CV zawierające:

1) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) nazwa i adres obecnego zakładu pracy,

3) stanowisko,

4) staż pracy,

5) znajomość języków obcych oraz stopień ich zaawansowania,

  • spis ewentualnych publikacji, ich liczba, spis wystąpień konferencyjnych, itp.
  • odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty umiejętności, dyplomy, świadectwa, itp. odnoszące się do kierunku studiów,

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim  (ocena x 1  do 5 pkt)

2) Publikacje i inny dorobek naukowy (do 5 pkt)

3) Udział w konferencjach/szkoleniach związanych z tematyką studiów (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Koszt studiów:

8 000 zł (4 000 zł/semestr)

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2021r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2021r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:

Podziel się