A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Akademia współczesnego menedżera

Informacje ogólne:

AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA ma na celu przekazanie konkretnej wiedzy z obszaru biznesu oraz wiedzy o człowieku, która wesprze liderów, menedżerów oraz wszystkie osoby zarządzające w doskonaleniu funkcjonowania jednostki, zespołu i organizacji, jak również korzystania z potencjału ludzi i znajdowania sposobów na pokonywanie przeszkód wynikających z natury człowieka. Słuchacze otrzymają różnorodne podpowiedzi i ćwiczenia, które usprawnią ich naturalne umiejętności i talenty, a w przyszłości rozwiną również ich pracowników oraz całe organizacje.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia (każdy kierunek jest akceptowany) oraz:
– zarządzają zespołami pracowników w biznesie, jednostkach ochrony zdrowia lub instytucjach publicznych lub
– przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskich.

Kierownik studiów:

dr Marta Czerwiec

Wykładowcy:

Wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i praktycy w dziedzinach analizy, organizacji i zarządzania, projektowania, innowacyjności oraz komunikacji.

Organizacja zajęć: 

Studia trwają 2 semestry
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w formie zjazdów weekendowych (sobota/niedziela).

Łączna liczba godzin zajęć:

240 godzin

Forma zajęć:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gry strategiczne, gry symulacyjne.

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 20 osób.

Warunki przyjęcia na studia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe pierwszego stopnia na dowolnym kierunku

2) złożyła następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis

c) zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji menedżerskich – jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada;

3) spełnia warunki rekrutacji określone w Regulaminie kształcenia podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

Kandydat ubiegający się  o przyjęcie na studia oceniany jest wg .wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć:

1) Ocena na dyplomie magisterskim/licencjackim   (ocena x 1 do 5pkt)

2) Studia podyplomowe związane z kierunkiem (do 5 pkt)

3) Uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach, sympozjach, warsztatach związanych z tematyką zarządzania (do 5 pkt)

Łączna liczba punktów decyduje o zakwalifikowaniu.

Warunki ukończenia studiów, w tym liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów i uzyskanie co najmniej 32 punktów ECTS.

Zaliczenie końcowe, to opracowanie projektu wdrożeniowego opartego na materiale realizowanym na studiach oraz przygotowanie prezentacji na egzamin końcowy. Rekomendowane jest przygotowanie projektu osadzonego w realiach aktualnego miejsca pracy.

Koszt studiów:

4 500,00 zł /semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2022r.

Rekrutacja:

kwiecień – sierpień 2022r.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
Napisz do nas:
Podziel się

Nasi Partnerzy