Qualified Person

Rusza II edycja studiów podyplomowych

„STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON”

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch krokach:

1. rejestracja on-line do 31.08.2020 r.

2. złożenie dokumentów w formie papierowej: do 31.08.2020 r.

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2020 r.

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela).

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
  2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. jedną aktualną fotografię kandydata;
  4. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
  5. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Koszt studiów:

3750 zł/semestr

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
CKP prowadzi listę osób zainteresowanych.
Napisz do Nas:

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY I EDYCJI STUDIÓW:

  • Wszystkim osobom zakwalifikowanym do I edycji studiów, przypominamy:

„…2. Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę za studia podyplomowe w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) za każdy rok studiów.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, może zostać zapłacona jednorazowo lub w równych ratach, w wysokości 3 750 zł każda (słownie trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), wnoszonych za semestr, nie później niż do dnia:

1)21.02.2020 r. – za 1 semestr;

2)28.08.2020 r. – za 2 semestr…."

  • Dane do przelewu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; Al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź; nr konta: 94 1050 0099 6372 1111 1111 1111
Podziel się