Psychoterapia kliniczna

 

ZAPRASZAMY NA I EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

„Psychoterapia kliniczna” 

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, określonymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (program studiów został zatwierdzony przez PTP), a także zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), dź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych.

Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne:

https://static2.medforum.pl/upload/file/Certyfikat%20Psychoterapeuty_2019_12_30(1).pdf

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 os.

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Jedną aktualną fotografię kandydata.
 4. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 6. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji.
 7. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

5 500,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2020 r.

Rekrutacja:

 • maj – sierpień 2020 rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do CKP
 • I połowa września 2020 komisja kwalifikacyjna, rozmowa kwalifikacyjna, wyniki rekrutacji oraz dostarczanie decyzji
 • II połowa września 2020 podpisywanie i dostarczanie umów do CKP przez słuchaczy

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
CKP prowadzi listę osób zainteresowanych.
Napisz do Nas:

Podziel się