A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Psychoterapia kliniczna

 

I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

„Psychoterapia kliniczna” 

Wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. oraz decyzjami zawartymi w Komunikacie Rektora UMED z dnia 16 października 2020 r.,

wprowadzamy zmiany w realizacji programu Studiów Podyplomowych „Psychoterapia kliniczna” polegające na czasowym zdalnym prowadzeniu wykładów, ponadto przesunięciu rozpoczęcia self expierence oraz ćwiczeń z zakresu procesu psychoterapeutycznego na następny rok. W trosce o Państwa bezpieczeństwo i właściwą wartość w przestrzeni doświadczeń własnych w ramach self nie decydujemy się na otwarcie tego procesu w formie online. Analogicznie zajęcia z procesu psychoterapeutycznego oparte na wymiarze procesu grupowego powinny być rozpoczęte w formie bezpośredniego kontaktu.

Zawartość merytoryczna programu studiów nie zostaje naruszona a o poczynionych zmianach w układzie programowym oraz technicznych warunkach uczestnictwa w zajęciach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Kierownik Studiów
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uruchomiło nowy kierunek „Psychoterapia kliniczna” przygotowujący słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dorosłych w jednostkach służby zdrowia.  Studia wpisują się w obszar dydaktyczny UMED Łódź, uzupełniając lukę w kontekście zintegrowanego leczenia psychiatryczno-psychoterapeutycznego. Będą one realizowane poza dotychczasowymi strukturami towarzystw. Jednocześnie uznajemy dotychczasowy dorobek w kształceniu psychoterapeutów ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które to doświadczenie stały się wzorem do tworzenia programu studiów.

Zaangażowaliśmy specjalistów z doświadczeniem dydaktycznym i klinicznym, uznanych w środowisku polskiej psychoterapii. Szkolenie z zakresu psychoterapii ze względu na swoją specyfikę obejmującą wymiar kształcenia teoretycznego, praktycznego i kształtowania właściwych postaw interpersonalno-społecznych, wymaga również udziału w wyjątkowych zajęciach tzw. self expierence, które służą osobistemu wglądowi w wewnętrzne treści konfliktowe każdego uczestnika – zajęcia te prowadzone są przez certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie trwa cztery lata i obejmuje łącznie ponad 1400 godzin szkoleniowych. Konstrukcja dydaktyki leczenia psychoterapeutycznego oparta jest na metodzie psychodynamicznej i wynikającej stąd konceptualizacji pacjenta, umożliwia zyskanie kompetencji do samodzielnego prowadzenia psychoterapii zaburzeń: nerwicowych, osobowości, nastroju, dysfunkcji seksualnych, uzależnień, zaburzeń behawioralnych oraz ze spektrum psychotycznego. Po drugim roku szkolenia uczestnicy zyskują możliwość prowadzenia psychoterapii, ich praca poddana jest cyklicznej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów w ramach zajęć. Blokiem uzupełniającym są zajęcia kształcące umiejętności prowadzenia psychoterapii rodzin i par oraz umożliwiające rozumienie innych modalności psychoterapeutycznych: terapia psychoanalityczna, systemowa, poznawczo-behawioralna, schematy Younga, humanistyczna, integracyjna. Istotnym elementem studiów jest kształtowanie umiejętności współpracy z personelem medycznym, rozumienie potrzeby integrowania diagnozy nozologicznej i psychoterapeutycznej a tym samym zdolności do tworzenia i realizacji spójnego planu psychiatryczno-psychoterapeutycznego leczenia.

Kierownictwo Studiów:

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Piotr Gałecki, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii

Kierownik merytoryczny: mgr Jacek Maślankowski, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii PTP

Kierownik administracyjny: dr n. o zdr. Małgorzata Gałecka, specjalista psycholog, psychoterapeuta

I EDYCJA 2020/2021

Informacje ogólne:

Studia mają charakter niestacjonarny. Celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie psychoterapii klinicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz w zarządzeniu nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ze zm.

 

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), dź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych.

Uprawnienia po ukończonych studiach:

Zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 11 lipca 2019 r. osoba prowadząca psychoterapię, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada tytuł zawodowy  lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii  albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),

b)  ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin  albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

może pracować jako psychoterapeuta w publicznej służbie zdrowia i prowadzić własny gabinet psychoterapeutyczny. Osoby, które nie posiadają wykształcenia określonego w rozporządzeniu w pkt. a) mogą prowadzić psychoterapię, jednak nie w sektorze publicznej służby zdrowia, np. prywatną praktykę psychoterapeutyczną lub pracować w niepublicznej służbie zdrowia jako psychoterapeuta.

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Kierownik Merytoryczny:

Mgr Jacek Maślankowski – certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie psychoterapii, psychologii klinicznej oraz psychiatrii.

Organizacja zajęć:

 • Studia trwają 8 semestrów/48 miesięcy.
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie zjazdu (piątek/sobota/niedziela) w Łodzi.
 • Łącznie 1445 godzin.
 • Formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, terapia własna, superwizje (od trzeciego roku studiów).

 

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 24 os.

 

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która ukończyła studia wyższe na jednym z kierunków wskazanych powyżej (rubryka: Adresaci studiów) oraz złożyła następujące dokumenty:

 1. Podpisane podanie o przyjęcia na studia podyplomowe, wygenerowanie z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata: https://studiapodyplomowe.umed.pl/
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.
 3. Jedną aktualną fotografię kandydata.
 4. Życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.
 5. Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach, związanych z tematyką studiów podyplomowych.
 6. Dokumenty potwierdzające udział w terapii własnej lub superwizji – opcjonalnie.
 7. Oświadczenie potwierdzające staż pracy w placówce medycznej – opcjonalnie.

Wymiar, zasady i forma odbywania stażu:

W ramach studiów podyplomowych słuchacz zobowiązany jest do odbycia 360 godzin stażu w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Słuchacz może także przedstawić zaświadczenie o odbyciu ww. stażu, w całości lub w części, poza studiami podyplomowymi.

Warunki ukończenia studiów:

Zaliczenie wszystkich zajęć i stażu, przewidzianych w programie studiów, i uzyskanie 212 punktów ECTS

Koszt studiów:

5 500,00 zł/semestr

Planowany termin uruchomienia studiów:

Listopad 2020 r.

Rekrutacja:

 • maj – wrzesień 2020 rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji oraz dostarczenie wymaganych dokumentów do CKP
 • I połowa października 2020 komisja kwalifikacyjna, wyniki rekrutacji oraz dostarczanie decyzji
 • II połowa października 2020 podpisywanie i dostarczanie umów do CKP przez słuchaczy

Ważne terminy:

 • 14.10.2020 r. – spotkanie komisji rekrutacyjnej
 • 19-20.10.2020 r. – dostarczanie e-mailowo zaświadczeń dla słuchaczy wraz z umową
 • 30.10.2020 r. – zwrot podpisanych przez słuchaczy umów
 • 30.10.2020 r. – termin wpłaty za I semestr
 • 6-8.11.2020 r. – planowany termin I zjazdu

 • Wszystkim osobom zakwalifikowanym na studia, przypominamy:

1. Słuchacz zobowiązany jest wnieść opłatę za kształcenie na studiach podyplomowych, zwaną dalej „opłatą za studia podyplomowe”, w wysokości 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych), z zgodnie zarządzeniem nr 58/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może zostać zapłacona w całości, jednorazowo – niezwłocznie po zawarciu umowy, lub w równych ratach semestralnych, w wysokości 5500 zł każda (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), wnoszonych nie później niż do dnia:

1) 30.10.2020 r. – za semestr zimowy;

2) 05.02.2021 r. – za semestr letni;

3) 31.08.2021 r. – za semestr zimowy;

4) 31.01.2022 r. – za semestr letni;

5) 31.08.2022 r. – za semestr zimowy;

6) 31.01.2023 r. – za semestr letni;

7) 31.08.2023 r. – za semestr zimowy;

8) 31.01.2024 r. – za semestr letni.


 • Dane do przelewu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI; Al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź; nr konta: 28 1050 0099 6373 0000 0000 0001 z dopiskiem:
  imię i nazwisko oraz nazwa studiów Psychoterapia Kliniczna
 • W przypadku potrzeby wystawienia faktury, proszę o podanie danych odbiorcy wraz z nr NIP i przesłanie informacji na adres:
  aneta.snycerska@umed.lodz.pl, a w tytule przelewu napisać: FAKTURA.

Chcesz być na bieżąco, poznać szczegółowy program, planowane terminy?
CKP prowadzi listę osób zainteresowanych.
Napisz do Nas:

Podziel się