Qualified person

STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON

zaprasza na I edycję studiów podyplomowych

„STUDIA PODYPLOMOWE DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON”

Rekrutacja do 31.01.2020 r.

1. Rejestracja w systemie

poprzez kafelek APLIKUJ

(jako Wydział wybieramy – Centrum Kształcenia Podyplomowego)

2. Złożenie dokumentów w formie papierowej

Informacje ogólne:

Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynarię, i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (224 godziny). Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów weekendowych (sobota – niedziela).

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi „Studiów podyplomowych dla Osoby Wykwalifikowanej – Qualified Person”.

Warunki przyjęcia:

Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która spełnia wymagania określone powyżej i złożyła:

  1. podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata;
  1. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopię dyplomu, potwierdzoną
    za zgodność z oryginałem przez pracownika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi);
  2. jedną aktualną fotografię kandydata;
  3. wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”;
  4. życiorys zawierający: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz ewentualnych publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.

Koszt studiów:

3750 zł/semestr

Wymagane dokumenty należy:

  • złożyć w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, pokój nr 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30);
  • przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, pokój nr 4
Podziel się