Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna

STUDIA PODYPLOMOWE
Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna

Poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie to 3-semestralne studia podyplomowe, jako forma doskonalenia zawodowego dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, psychologia i socjologia, a także lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

W programie przewidziano m.in. zajęcia z interwencji kryzysowej, podstaw psychiatrii, psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, innych problemów związanych z rozwojem człowieka i kolejnymi etapami życia, mediacji, metodyki pracy z małżeństwem i rodziną oraz kluczowych zagadnień z wybranych kierunków profesjonalnej terapii i szczegółowych metod pracy doradczo-terapeutycznej.
W trakcie studiów uczestniczy zdobędą umiejętności odnośnie:

– nawiązywania na poziomie werbalnym i niewerbalnym efektywnego kontaktu z klientem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

– przeprowadzenia diagnozy zgłaszanego problemu (ewentualnie diagnozy wstępnej w przypadkach wymagających stosowania narzędzi badawczych specyficznych dla przedstawicieli innych pokrewnych profesji w stosunku do własnego kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych)

– przeprowadzenia interwencji kryzysowej oraz opracowywania programu pomocy i stosowania różnych form pracy z jednostką / rodziną bądź po dokonaniu oceny potrzeb klienta skierowania osoby do pomocy klinicznej
Kształcenie przewiduje 350 godzin zajęć dydaktycznych. Większość zajęć zaplanowanych w programie ma charakter ćwiczeń podnoszących kompetencje zawodowe.

Zapisy są przyjmowane w pok. nr 132 Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi przy pl. Hallera 1 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10 – 14. 

Całkowity koszt studiów wynosi: 3600,00 zł, płatna w trzech ratach po 1200,00 zł przed rozpoczęciem każdego semestru.

Słuchacze dokonują wpłat na indywidualny nr konta, który zostanie nadany po przyjęciu na studia.”

Pozostała kwota jest płatana w ratach w trakcie całego ciągu studiów.

Dodatkowych informacji na temat programu udziela kierownik studiów, drogą elektroniczną pisząc na adres: studiapsychospoleczne@wp.pl albo telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 0-607 40-47-37.

Podziel się