A-
A
A+
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin

Farmacja medyczna

 

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że z powodu zbyt małej ilości złożonych wniosków i braku minimum rekrutacyjnego studia  nie odbędą się w zaplanowanym terminie.

 

Tematyka:

Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem – farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.

Adresaci studiów:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, analityka medyczna, chemia, biologia, zdrowie publiczne oraz na kierunkach pokrewnych i posiadają tytuł magistra lub licencjata.

Kierownik studiów:

prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak – kierownik Katedry Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykładowcy:

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, eksperci i specjaliści w zakresie prawa farmaceutycznego, rejestracji leku i marketingu, praktycy o doświadczeniu w prowadzeniu i nadzorowaniu badań  klinicznych.

Organizacja zajęć:

Studia trwają 2 semestry (260 godzin). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w formie  sesji sobotnio-niedzielnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, zgodnie z podanym szczegółowym programem.

Forma zajęć:

Wykłady, seminaria, warsztaty

Liczba miejsc:

Minimalna liczba zgłoszeń do uruchomienia edycji – 25

Świadectwo ukończenia studiów:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Farmacji Medycznej pod warunkiem uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Warunki przyjęcia:

Do studiów przystąpić może osoba, która złożyła  następujące dokumenty:

 • podpisane  podanie  o  przyjęcie  na  studia  podyplomowe,  wygenerowane  z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierające dane osobowe kandydata,
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (bądź ksero odpisu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 • jedną aktualną fotografię kandydata
 • krótkie treściwe CV zawierające:
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • nazwa i adres obecnego zakładu pracy,
 • stanowisko,
 • staż pracy,
 • znajomość języków obcych oraz stopień ich zaawansowania,
 • spis ewentualnych publikacji, ich liczba, spis wystąpień konferencyjnych, itp.
 • odbyte szkolenia, kursy, posiadane certyfikaty umiejętności, dyplomy, świadectwa, itp. odnoszące się do kierunku studiów,

Koszt studiów:

8 000 zł (4 000 zł/semestr)

Wymagane dokumenty należy:

 • złożyć lub przesłać pocztą na adres: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Podziel się