Dla Diagnostów

DLA DIAGNOSTÓW

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzi specjalizacje dla diagnostów w dziedzinach:

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • samodzielne rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wiarygodnego wyniku od chwili pobrania materiału poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji i laboratoryjnej interpretacji wyniku,
 • samodzielne kierowanie medycznym laboratorium diagnostycznym i stosowanie systemu jakości zgodne z aktualnymi przepisami i zaleceniami,
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania medycznego w skład których wchodzą badania laboratoryjne,
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań oraz technik ich wykonywania i interpretacji wyników,
 • współdziałanie w prowadzonych akcjach profilaktycznych itp.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej trwa 4 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/programy-specjalizacji/

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy,  11 staży kierunkowych i  10 kursów.

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej uzyska kwalifikacje umożliwiające:

 • zabezpieczenie, analizę i archiwizowanie materiału biologicznego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzenie procesu diagnostycznego zakończonego wydaniem pisemnego wyniku badań laboratoryjnych, uzupełnionego o epikryzę diagnostyczną (z prawem i obowiązkiem do autoryzowania wyniku) oraz interpretowanie uzyskanych wyników badań.
  Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej genetyki medycznej trwa 4 lat.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/programy-specjalizacji/

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 16 staży kierunkowych i 20 kursów.

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TOKSYKOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty, uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

1) samodzielne wykonywanie badań stężeń czynników toksycznych w materiale  biologicznym pobranym przyżyciowo i  laboratoryjnej interpretacji wyników oznaczeń na podstawie istniejących danych literaturowych oraz danych klinicznych,

2) kierowanie klinicznym laboratorium toksykologicznym (zatrucia ostre, terapia monitorowana stężeniami leku we krwi),

3) prowadzenie specjalizacji diagnostów w zakresie  laboratoryjnej toksykologii medycznej.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej toksykologii medycznej trwa 3 lata.

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE-> kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych.

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy i 6 kursów.

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i otrzymaniu tytułu specjalisty uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • organizację i zarządzanie w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi,
 • objęcie funkcji kierowniczych w placówkach publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowni immunologii transfuzjologicznej,
 • samodzielne planowanie, wykonywanie oraz autoryzację badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie doboru krwi i jej składników do przetoczenia,
 • zarządzanie systemem jakości w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, w bankach krwi i w pracowniach immunologii transfuzjologicznej z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP, dobrej praktyki laboratoryjnej GLP i innych dobrych praktyk wykorzystywanych w krwiodawstwie i krwiolecznictwie,
 • doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych,
 • kierowanie specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej innych diagnostów,
 • walidację procesów, kwalifikację aparatury medycznej, odczynników i sprzętu jednorazowego użytku,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie,
 • opracowywanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) w ramach zasad dobrej praktyki wytwarzania GMP i dobrej praktyki laboratoryjnej GLP,
 • wdrażanie nowych technik w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz metod diagnostycznych i aparatury,
 • dokonywanie oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników i ich użyteczności diagnostycznej,
 • propagowanie wiedzy o krwiodawstwie.

Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej trwa 3 lata

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 11 staży kierunkowych i 5 kursów.

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

Diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii medycznej uzyska szczególne kwalifikacje umożliwiające:

 • realizację zadań z zakresu diagnostyki, racjonalnej chemioterapii i profilaktyki  chorób zakaźnych i pasożytniczych występujących  sporadycznie, endemicznie lub epidemicznie, a także zadań wynikających z zagrożeń biologicznych,
 • współpracę z lekarzami w realizacji programów kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych, polityki antybiotykowej szpitala i innych programów z zakresu higieny sanitarnej i epidemiologii,
 • samodzielne kierowanie laboratorium mikrobiologicznym,
 • kierowanie kształceniem specjalizacyjnym innych osób w zakresie mikrobiologii medycznej.

Specjalizacja w zakresie mikrobiologii medycznej trwa 5 lat

Przebieg specjalizacji określa ramowy program specjalizacji wydany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl w zakładce KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE -> kształcenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych

Specjalizacja obejmuje staż podstawowy, 9 staży kierunkowych i 19 kursów

Podziel się